Tăng cường giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

02/11/2022 - 05:46

BDK - Ngày 3-10-2022, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Công văn số 890/TTg-V.I của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) thời gian tới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22-10-2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6691/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nội dung như sau:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012  - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không TN, TC trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. Đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong PCTN, TC.

Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN, TC, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.

Tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC, nhất là chính sách pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, ngân hàng, xây dựng và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất. Kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để TN, TC.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi TN, TC. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản TN.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa TN, TC, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kịp thời xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Rà soát, lựa chọn, phân công cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC, trước hết là các cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan điều tra, thi hành án, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ chuyên trách về PCTN, TC. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát quyền lực để PCTN, TC; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, nhất là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý TN, TC qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cùng cơ quan báo chí và vai trò giám sát của nhân dân trong PCTN, TC. Triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN, TC ra khu vực ngoài nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo về PCTN, TC của UBND tỉnh đã ban hành trước đó; xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác PCTN, TC hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác PCTN, TC trong kế hoạch công tác hàng năm, có xác định thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN