Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

23/03/2023 - 10:03

BDK.VN - Căn cứ Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 24-1-2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện năm 2023.

Đoàn kiểm tra của tỉnh khảo sát hộ nghèo tại TP. Bến Tre.

Đoàn kiểm tra của tỉnh khảo sát hộ nghèo tại TP. Bến Tre.

Theo đó, mục tiêu tỉnh đưa ra là giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện phát triển sinh kế, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sinh kế; tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được tập huấn về khuyến công - nông - ngư.

Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển phù hợp với quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để tăng thu nhập, giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, lớp. Cải thiện các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin và các dịch vụ đời sống văn hóa, tinh thần, tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tăng cường nâng cao nhận thức của người nghèo, hộ nghèo.

100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng ấp, khu phố được tập huấn kiến thức, kỷ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. Tập trung thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho số nhân khẩu nghèo, cận nghèo có khả khả năng lao động.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên trong năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; thực hiện các chính sách xã hội; thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; công tác quản lý, điều tra rà soát hộ nghèo; xã hội hóa công tác giảm nghèo.

Việc phối hợp tổ chức thực hiện các mục tiêu được phân công chi tiết cho 12 sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN