Tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc

05/08/2021 - 14:29

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 4511 ngày 2-8-2021 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Công văn được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Người sử dụng lao động cần nhanh chóng tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Người sử dụng lao động cần nhanh chóng tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Khoản 11, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre   chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh triển khai cho vay kịp thời, đúng quy định; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cho vay vốn của NHCSXH đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHCSXH Chi nhánh tỉnh trong việc thực hiện cho vay vốn; cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ có nhu cầu vay vốn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động đề nghị theo quy định tại Khoản 3, Điều 40 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, làm căn cứ để NHCSXH cho vay.

Cục Thuế tỉnh triển khai cung cấp thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với người sử dụng lao động quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để đảm bảo hồ sơ vay vốn theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 40 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, phối hợp với NHCSXH Chi nhánh tỉnh triển khai kịp thời để doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phối hợp với NHCSXH cấp huyện triển khai thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; kiểm tra, giám sát chặt chẽ để tránh tiêu cực, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục quán triệt, tập trung tổ chức cho vay đến người sử dụng lao động đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận doanh nghiệp, người sử dụng lao động để triển khai chính sách hỗ trợ cho vay. Hàng tuần, báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, phê duyệt cho vay, giải ngân về UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg để các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, hội viên và nhân dân biết và triển khai thực hiện kịp thời; phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách công khai, minh bạch, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị tham mưu đề xuất phương án xử lý gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chi nhánh NHCSXH tỉnh tổng hợp, phối hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tin, ảnh: Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN