Tập trung thực hiện các giải pháp, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 2,5% trong năm 2025

29/11/2023 - 10:26

BDK.VN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình giảm nghèo đến cơ sở, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện các chiều thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển đa dạng sinh kế, giải quyết việc làm, giúp cho người nghèo có thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân.

Tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân. 

Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 3,58%, tuy nhiên với sự tập trung thực hiện của cả hệ thống chính trị, đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,94% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 là 4,26%. Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5% (giảm 0,76% so với năm 2021), vẫn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra giảm từ 1%-1,5%/năm.

Để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo các cấp; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo. Động viên, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và hướng đi phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhất là địa bàn khó khăn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để huy động nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện. Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng ưu đãi, chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo. Thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tập trung nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp nâng cao trình độ, kiến thức sản xuất, tạo việc làm cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, xã đảo. Thực hiện tốt công tác tiếp cận, theo dõi, hướng dẫn và trợ giúp kịp thời cho người nghèo phát triển sinh kế. Tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động bằng những hình thức phù hợp. Tăng cường nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ cho người lao động tại các địa phương, nhất là người lao động ở khu vực nông thôn để tạo việc làm tại chỗ, đồng thời hỗ trợ vay vốn cho người lao động đã qua đào tạo các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm mới.

Tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ triển khai công tác giảm nghèo các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, các ngành trong công tác giảm nghèo. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong thực hiện những giải pháp trên, có thể kỳ vọng rằng đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bến Tre sẽ giảm xuống còn dưới 2,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN