Tập trung xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh

09/12/2022 - 05:35

BDK - Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng thế trận quân sự trong KVPT vững chắc, mang tính lưỡng dụng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ảnh: Bùi Linh

Đại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ảnh: Bùi Linh

Công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện

Việc xây dựng thế trận quân sự trong KVPT vững chắc góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác quy hoạch KVPT được tiến hành chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các công trình quân sự, quốc phòng được xây dựng cơ bản và từng bước hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, góp phần tăng cường tính vững chắc của thế trận quân sự trong KVPT.

Đạt được kết quả trên là do Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quân sự. Tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT nói chung, xây dựng thế trận quân sự nói riêng. Nội dung tuyên truyền, giáo dục toàn diện, ngắn gọn, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, trong đó tập trung vào Luật Quốc phòng; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ, các văn bản, hướng dẫn của Quân khu 9 và của tỉnh về xây dựng KVPT; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, giáo dục truyền thống đấu tranh “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ - diệt ngụy”. Hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ và thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với đối tượng, địa bàn.

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục thông qua học tập nghị quyết, giao ban, hội họp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự… về nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng thế trận quân sự để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc chủ trương của tỉnh, từ đó tích cực ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành nghiên cứu, đánh giá, xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, đề án xây dựng tiềm lực quân sự. Đây là giải pháp cơ bản để tỉnh có cơ sở đánh giá và triển khai xây dựng các công trình quân sự KVPT phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng và an ninh. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu, của tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, rà soát, đối chiếu số lượng, quy mô, vị trí các công trình phòng thủ, nhất là các công trình trọng yếu, như: sở chỉ huy các cấp, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, công trình chiến đấu ven biển… Từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo xây dựng KVPT điều chỉnh quy hoạch, đề án bảo đảm sát với đặc điểm của địa phương. Trong đó, chú trọng điều chỉnh một số nội dung, hạng mục trong quy hoạch hệ thống công trình phòng thủ tuyến ven biển; Quy hoạch hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án xây dựng khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật...

Xây dựng tiềm lực quân sự

Tập trung xây dựng các công trình quân sự bảo đảm vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng tham mưu cho tỉnh chỉ đạo xây dựng các công trình quân sự theo hướng cơ bản, vững chắc, liên hoàn, có chiều sâu, phù hợp đặc điểm địa phương và cách đánh sở trường của lực lượng vũ trang; trong đó, ưu tiên xây dựng các công trình quan trọng, cấp thiết và mang tính lưỡng dụng. Đối với các huyện ven biển, trước mắt tập trung xây dựng các công trình vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, vừa góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế biển, như: đầu tư, nâng cấp hệ thống cụm điểm tựa, trận địa chiến đấu ven biển; củng cố, xây dựng mới hệ thống đường ven biển; quy hoạch, cải tạo hệ thống cảng biển để tàu, thuyền của ngư dân ra vào thuận tiện... Với các huyện, thành phố có nhánh sông lớn chảy qua, tiến hành cải tạo các bến sông, hệ thống bờ bao, bờ kè… trước là phục vụ dân sinh, sau là bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến KVPT. Trong triển khai thực hiện, coi trọng nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân của thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời tham khảo, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn, mô hình điểm của Quân khu, của Bộ. Ngoài ra, còn nghiên cứu xây dựng phương án bảo đảm nhân lực, vật lực dự trữ và sẵn sàng huy động cho nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

Xây dựng thế trận quân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, mang tính đặc trưng của KVPT, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trong đó, lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể xây dựng các công trình phòng thủ giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Đề án xây dựng KVPT tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, chú trọng quản lý, sử dụng các công trình phòng thủ, công trình quân sự, đất quốc phòng, đồng thời thực hiện nghiêm Thông tư số 175/2013/TT-BQP ngày 5-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh dự thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng các công trình quốc phòng theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, bí mật; tham gia thẩm định, đánh giá và giám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng thế trận quân sự. Kịp thời đề xuất giải pháp thực hiện việc phân nhiệm đối với các sở, ban, ngành về quản lý, đầu tư xây dựng công trình đặc thù theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của Luật Quốc phòng và quy định của pháp luật.

Với sự tham mưu, đề xuất của Bộ CHQS tỉnh, tỉnh đã từng bước xây dựng được thế trận quân sự vững chắc, liên hoàn, có chiều sâu, mang tính lưỡng dụng. Những giải pháp mà tỉnh đã và đang thực hiện là cơ sở quan trọng để hoàn thiện thế trận quân sự trong thời gian tới, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội đang sinh sống và làm việc trên địa bàn về việc xây dựng tiềm lực quân sự; đồng thời phát huy vai trò, uy tín của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, những người trải qua chiến đấu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huy động các nguồn lực tham gia xây dựng KVPT.

Đại tá Võ Văn Hội

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN