Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

31/03/2023 - 18:31

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 31-3-2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2023, phương hướng, nhiệm vụ quý II-2023; thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 8-4-2022 của Tỉnh ủy về việc “Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị” về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị đã tiến hành khen thưởng đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện kiểm điểm chấp hành một số đồng chí Tỉnh ủy viên theo Quy chế.

Tham dự hội nghị có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương. Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

1. Đối với Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2023, hội nghị thống nhất nhận định:

Trong quý I-2023, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, nội dung Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm; việc truyền thông điệp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần tạo nên sự quyết tâm, đồng lòng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và tập trung thực hiện. Lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt yêu cầu, đúng kế hoạch đề ra.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục trên đà phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tăng trưởng GRDP quý I ước đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng khá; huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; các hoạt động xúc tiến đầu tư được tập trung ngay từ đầu năm; xâm nhập mặn được kiểm soát.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung, nhất là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2023. Tổ chức thành công các hoạt động, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm. Việc triển khai học tập, quán triệt thông điệp đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cụ thể hoá thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2023 có nhiều cải thiện tích cực.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành, địa phương vẫn chưa chủ động, còn trông chờ chỉ đạo, thiếu tính sáng tạo; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao còn hạn chế. Việc tiêu thụ hàng hóa nông sản vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã còn bộc lộ một số yếu tố không bảo đảm hoạt động hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án. Công tác xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn do Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre tạm dừng hoạt động, việc vận chuyển rác thải của tỉnh về xử lý tại Bãi rác An Hiệp chưa được sự đồng thuận cao của người dân xung quanh.

Hội nghị thống nhất đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong quý II-2023. Trong đó, tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2023 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, thông điệp đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, các giải pháp hiệu quả để xúc tiến kêu gọi đầu tư; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách theo hướng tăng khả năng thu hút đầu tư; tập trung vận động, hỗ trợ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và phát triển nhanh diện tích nuôi tôm công nghệ cao; thực hiện phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn; các biện pháp phòng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; tập trung kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn tất thủ tục trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, công tác an sinh, đền ơn đáp nghĩa.

2. Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 8-4-2022 của Tỉnh ủy về việc “thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị” về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hội nghị thống nhất nhận định:

Qua 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có sự chuyển biến tích cực; đa số cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Nhiều gương điển hình, tiên tiến được giới thiệu biểu dương, nhân rộng, lan tỏa trong xã hội; đồng thời, tăng cường các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên có nguy cơ và vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Tiếp tục phát động các cơ quan trong hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hiện đang phục hồi với nhiều tín hiệu khởi sắc, nhiều chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt hoặc ở mức xấp xỉ đạt chỉ tiêu; hoạt động sản xuất, kinh doanh được phục hồi và phát triển.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật vẫn còn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa nâng cao ngang tầm; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian tới thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 129-KH/TU, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, chọn nội dung có tính đột phá để thực hiện, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động các của các cấp ủy, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban  Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về nêu gương; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, đề cao tính chiến đấu trong từng tổ chức đảng, nhất là tự phê bình và phê bình. Kịp thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, những điển hình tiên tiến, để nhân rộng, học tập, bắt kịp, vượt qua.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

3. Đối với Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hội nghị thống nhất cho ý kiến mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu:

Mục tiêu tổng quát: Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; thực hiện nghiêm minh, nhất quán các quy định của pháp luật; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước được kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính.

Nhiệm vụ, giải pháp: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; (3) Tiếp tục tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; (4) Thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; (5) Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; (6) Thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (7) Tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (8) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đối với Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, hội nghị thống nhất: Thời gian tới cần bám sát Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương, ban hành chương trình gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng có liên quan. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong giai đoạn mới. Kịp thời khắc phục hạn chế trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản của các cấp ủy, tổ chức đảng; công tác tổ chức - cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cụ thể hóa thành các văn bản thực hiện; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa và có cách thức khác nhau, tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng ở các cấp. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Kịp thời xây dựng, chấn chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

5. Đối với dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hội nghị thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát: Bến Tre cơ bản đạt được các tiêu chí là tỉnh phát triển có cơ cấu nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của nhân dân được nâng cao. Xây dựng nền công nghiệp vững mạnh với năng lực sản xuất mới, khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến. Các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao.

Đồng thời xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản về: Đổi mới nhận thức và hành động về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai thực hiện và hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển công nghiệp hiện đại; nâng cao năng lực ngành xây dựng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển kinh tế tập thể; cơ cấu lại ngành dịch vụ trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới chính sách tài chính, tín dụng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh và bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước.

Thực hiện theo quy chế của Tỉnh ủy, tại hội nghị lần này, Tỉnh ủy đã thực hiện việc kiểm điểm chấp hành 6 đồng chí Tỉnh ủy viên. Nội dung kiểm điểm xoay quanh việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, vai trò tham mưu, đề xuất và tham gia lãnh đạo chung trong Tỉnh ủy... Các đồng chí trong Tỉnh ủy đã đóng góp ý một cách cụ thể, thẳng thắn, chân tình, mang tính xây dựng, nhất là đối với các hạn chế để các đồng chí được kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở kết quả đạt được trong quý I-2023, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu trong quý II-2023. Trong đó, tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện tốt thông điệp đầu năm mới 2023: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thực chất là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là quyết định; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phát triển các hoạt động đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Mọi công việc cần xoay quanh nhiệm vụ trung tâm, thúc đẩy sự phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện có kết quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2023 cụ thể ở từng cấp, từng ngành. Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, theo chức trách, nhiệm vụ của mình, tập trung cao độ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất, nhằm thực hiện bằng được các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, chúng ta cần phải năng động hơn, đổi mới sáng tạo hơn để cùng nhau tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến về phía trước và nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, tạo khí thế tiến công, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN