Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

16/09/2020 - 20:42

BDK.VN - Ngày 9-9-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4639 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

 Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Theo đó, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện kế hoạch.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Tham mưu xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Chủ trì đánh giá việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC tại các cơ sở, khu dân cư...

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương.

Đối các sở, ngành còn lại và UBND các huyện, thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; quản lý tốt công tác PCCC&CNCH; đề xuất với cơ quan thẩm quyền hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập, chồng chéo, nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong thời gian tới.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan cùng UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác PCCC dưới nhiều hình thức; tuyên truyền sâu rộng đến tổ NDTQ, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Công an tỉnh, chủ trì triển khai thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ngoài ra, theo Kế hoạch số 4639, UBND tỉnh đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương về các mặt công tác như: Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; đảm bảo ngân sách cho hoạt động PCCC&CNCH, đẩy mạnh xã hội hóa và mở rộng hợp tác PCCC.

Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm; tổ chức sơ kết đánh giá tình hình theo định kỳ. UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN