Tiêu chuẩn của chủ tịch UBND cấp xã

31/05/2021 - 06:17

BDK - Theo Điều 8 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND xã là cán bộ chuyên trách lãnh đạo UBND cấp xã, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND và hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã được phân công trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Để trở thành chủ tịch UBND cấp xã thì phải đáp ứng các điều kiện về tuổi đời, trình độ học vấn, chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể:

Tuổi đời: căn cứ vào tình hình của từng địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tuổi đời của chủ tịch UBND cấp xã. Tuy nhiên, tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất 2 nhiệm kỳ.

Học vấn: có trình độ tốt nghiệp THPT.

Chính trị: ở khu vực đồng bằng, chủ tịch UBND xã phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; ở khu vực miền núi thì đối tượng này phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

 Chuyên môn, nghiệp vụ: ở đồng bằng, chủ tịch UBND cấp xã phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; ở miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

Riêng trường hợp giữ chức vụ lần đầu thì phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên, phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, chủ tịch UBND cấp xã còn phải được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước, quản lý kinh tế.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp xã là cán bộ cấp xã. Các đối tượng này được xếp lương theo Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010 như sau:

Nếu chủ tịch UBND cấp xã có trình độ đào tạo sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì xếp lương theo 2 bậc: bậc 1 có hệ số lương là 2,15 và bậc 2 có hệ số lương là 2,65.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương của chủ tịch UBND cấp xã là: bậc 1, hệ số 2,15, mức lương 3.203.500 đồng; bậc 2, hệ số 2.65, mức lương 3.948.500 đồng.

Trong đó, nếu được bầu giữ chức danh chủ tịch UBND cấp xã lần đầu (nhiệm kỳ đầu) thì xếp lương vào bậc 1 của chức danh cán bộ cấp xã được đảm nhiệm. Nếu có tổng thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp lương bậc 1 ở chức danh chủ tịch UBND cấp xã, hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được xếp lương lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm.

Nếu trong thời gian giữ bậc 1, cán bộ cấp xã có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (khiển trách hoặc cảnh cáo) thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cứ mỗi lần bị kỷ luật thì sẽ bị kéo dài 6 tháng thời gian xếp lương lên bậc 2.

Nếu trong một năm công tác vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian bị trừ của năm đó cũng tính theo thời gian bị trừ của hình thức bị kỷ luật.

Nếu đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thì xếp lương như bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN