Triển khai Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

25/08/2023 - 21:19

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, tham gia chương trình “Ngày hội văn hóa quân - dân”

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, tham gia chương trình “Ngày hội văn hóa quân - dân”

Theo nội dung đề án sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm với chủ đề “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Tổ chức và tham gia Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống sự kiện; các cuộc thi tuyên truyền viên, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí; định hướng tuyên truyền, bồi dưỡng báo cáo viên; tuyên truyền các ấn phẩm, phim tài liệu.

Phát động, tổ chức các phong trào, đợt thi đua đặc biệt gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng sự kiện và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, tham gia chương trình “Ngày hội văn hóa quân - dân” do trên phát động và tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Tổ chức rà soát, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử đặc biệt liên quan đến sự kiện; xây dựng, tu bổ các công trình chào mừng sự kiện.

Tổ chức các hoạt động quân sự, quốc phòng trọng điểm gắn với đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “Thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế an ninh Nhân dân vững chắc. Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chiến lược, đề án, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Tổ chức triển lãm bảng ảnh, trưng bày sách về đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”.

Tổ chức các chương trình truyền hình, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với hình thức phù hợp, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền vận động giúp Nhân dân xây dựng nông thông mới, giảm nghèo bền vững, nhất là tại các địa phương có truyền thống cách mạng, khu căn cứ trong kháng chiến. Tổ chức gặp mặt, tặng quà tôn vinh những người có công, thân nhân liệt sĩ, cán bộ cao cấp Quân đội qua các thời kỳ; gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu trong dịp lễ kỷ niệm.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về các sự kiện như: Giao lưu, gặp mặt, hoạt động gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuyên truyền, thông tin các hoạt động đối ngoại quốc phòng, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chuỗi hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện toàn diện nội dung các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024). Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN