Triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP

15/09/2023 - 06:44

BDK - Ngày 23-8-2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5151/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3-6-2023 của Chính phủ về quy định tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC).

Đối tượng tinh giản biên chế

Theo đó, đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, bao gồm:

CB, CC, VC; CB, CC cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như CC;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố;

 Người làm việc trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao;

Chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên (không bao gồm tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động) trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

CB, CC, VC được cấp có thẩm quyền cử làm người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp;

CB, CC, VC được cấp có thẩm quyền cử sang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Những trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm: Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế; những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Quy trình thực hiện

Trên cơ sở yêu cầu, quy định về tinh giản biên chế, định kỳ trước ngày 1-11 của năm trước liền kề, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của năm sau. Căn cứ kế hoạch tinh giản biên chế năm đã được ban hành, kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng đủ điều kiện thực hiện và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (kèm theo hồ sơ cá nhân) gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Danh sách đối tượng và dự toán kinh phí được gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định mỗi năm 2 đợt, gồm: Đợt 1 gửi thẩm định trước ngày 15-11 của năm trước liền kề năm tinh giản. Đợt 2 gửi thẩm định trước ngày 15-5 của năm tinh giản.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế khối nhà nước. Việc thẩm định và phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể do Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn sau khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế, Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành quyết định giải quyết tinh giản biên chế và thực hiện chi trả, trợ cấp chế độ, chính sách đối với các cá nhân tinh giản theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện việc chi trả chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với CB, CC, VC thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo đề nghị của Sở Nội vụ. Hướng dẫn và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với CB, CC, VC thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh; các công ty TNHH một thành viên vốn nhà nước, các công ty cổ phần có vốn nhà nước; các hội được giao biên chế; UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế đến CB, CC, VC và người lao động thuộc quyền quản lý. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2023 và kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm trong các năm tiếp theo. Lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính để được thẩm định về đối tượng, dự toán kinh phí và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Giải quyết chính sách và chi trả kinh phí cho từng đối tượng tinh giản biên chế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh trong trường hợp đề xuất giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN