Đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, bài 1:

Từ chủ trương, chỉ đạo đến việc xây dựng đề tài

09/06/2021 - 06:35

BDK - BĐK - Trong các số báo từ 4110 - 4112 (ngày 13 đến 18-5-2020), Báo Đồng Khởi có đăng loạt bài: “Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng” của tác giả Bùi Văn Bia - nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, là thành viên chính của Ban Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tại tỉnh Bến Tre”. Đến nay, đề tài đến giai đoạn hoàn thành báo cáo tổng kết, chuẩn bị thông qua Hội đồng nghiệm thu cơ sở và Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Sau khi được thông qua, các giải pháp đề xuất, nhất là bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong Đảng sẽ được triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống các cơ quan Đảng tỉnh, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tham mưu của các ban đảng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Cán bộ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc. Ảnh: Thanh Đồng

Cán bộ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc. Ảnh: Thanh Đồng

Mang tính cấp thiết

Ngày 16-8-2010, Bộ Chính trị khóa X ban hành Kết luận số 82-KL/TW về cải cách các TTHC trong Đảng; Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này và có nhiều văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải cách TTHC nói riêng. Ngày 4-3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc đẩy mạnh CCHC trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2020. Qua 5 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác CCHC và TTHC trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; các TTHC ngày càng đầy đủ, chặt chẽ, được công khai, minh bạch, từng lúc rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt những thủ tục rườm rà, không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định, nhất là việc giảm hội họp, văn bản giấy tờ… Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là công tác cải cách TTHC trong tỉnh chưa đồng bộ giữa các khối trong hệ thống chính trị; khối Nhà nước thực hiện sớm, trở thành nền nếp và đạt kết quả tốt, trong khi khối Đảng và khối Vận việc triển khai thực hiện chậm, thiếu sự hướng dẫn thống nhất từ cấp trên; một số thủ tục, quy trình còn rời rạc, tản mạn ở nhiều văn bản quy định khác nhau, của nhiều nhiệm kỳ, dẫn đến việc thống kê, cập nhật còn khó khăn, có nơi thực hiện đưa đầy đủ, chưa đúng; quy trình, thủ tục ban hành văn bản của cấp ủy ở một số lĩnh vực chưa đảm bảo tính khoa học; việc nắm, hiểu, thực hiện một số quy trình, thủ tục không giống nhau ở các cấp, các ngành, thiếu sự nhất quán, đồng bộ, thậm chí sai sót; tình trạng ban hành văn bản, tổ chức hội họp còn nhiều; việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy chưa đều khắp, hiệu quả chưa cao… Do vậy, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp cải cách TTHC trong Đảng đã và đang đặt ra yêu cầu bức xúc, cấp thiết.

Xác định mục tiêu

Tháng 9-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng và triển khai Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong các cơ quan Đảng tại tỉnh Bến Tre”. đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua, UBND tỉnh có Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 23-10-2019 cho triển khai thực hiện.

Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài là Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan phối hợp thực hiện chính gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Thành ủy Bến Tre, Văn phòng Huyện ủy Ba Tri. Ban Chủ nhiệm đề tài gồm 10 thành viên, do đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm, thành viên gồm lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên chính.

Mục tiêu tổng quát của đề tài: đề xuất và triển khai ứng dụng một số giải pháp cải cách TTHC trong hệ thống các cơ quan đảng tỉnh nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy tỉnh, huyện, thành phố và thực hiện tốt công tác xây dựng đảng theo yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề tài đề ra 3 mục tiêu cụ thể: 1) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; các ban đảng và các huyện ủy, thành ủy; 2) Nghiên cứu ban hành Bộ TTHC về công tác tổ chức đảng và đảng viên; công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh; 3) Nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh các biểu mẫu, quy trình, ban hành bộ thủ tục hồ sơ vụ việc về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng.

Đề tài xác định 9 nhóm nhiệm vụ, với 35 công việc phải làm, trong đó, có một số nội dung công việc rất quan trọng như: tiến hành khảo sát thực tế; tham quan học tập kinh nghiệm tại Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ; điều tra xã hội học; rà soát các TTHC, đề xuất xây dựng quy trình, bộ TTHC về các lĩnh vực: công tác xây dựng văn bản của cấp ủy; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; xây dựng hệ thống các giải pháp cải cách TTHC và triển khai ứng dụng; kiểm tra, đánh giá kết quả ứng dụng; tổ chức các hội thảo, hội nghị; xây dựng báo cáo tổng kết đề tài; tổ chức nghiệm thu đề tài... Quá trình thực hiện gắn với đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT.

Có thể nói, TTHC trong Đảng rất nhiều, liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc; mục tiêu nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực theo Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị. Mặt khác, có những quy trình, TTHC được nêu trong các quy định của Đảng do Trung ương ban hành, cấp dưới có trách nhiệm thi hành đúng, đủ, không được tùy tiện thay đổi, giảm hoặc bỏ; nên các giải pháp nghiên cứu được đề xuất chủ yếu nhằm thống kê, tổng hợp, hệ thống hóa một cách đầy đủ, chính xác tất cả các quy trình, thủ tục; nghiên cứu đề xuất cải tiến cách thức, phương pháp thực hiện sao cho khoa học, rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định; nghiên cứu đề xuất việc giảm văn bản giấy tờ, giảm hội họp, đẩy mạnh ứng dụng CNTT…

(Còn tiếp)

Bùi Văn Bia

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN