Tư duy mới của Ðảng về quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong sự nghiệp đổi mới

11/06/2021 - 06:28

Trung đoàn 895 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với các chiến sĩ mới. Ảnh: Bùi Linh

Trung đoàn 895 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với các chiến sĩ mới. Ảnh: Bùi Linh

Tư duy mới của Đảng ta về quốc phòng (QP) - an ninh (AN), bảo vệ Tổ quốc được hình thành và bổ sung phát triển tập trung vào những vấn đề cơ bản. đó là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Tổ quốc gắn với bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ AN chính trị, AN kinh tế, AN tư tưởng văn hóa; trật tự an toàn xã hội. đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố QP-AN, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh đáp ứng sự phát triển của thực tế tình hình đất nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ta đã xác định công cuộc bảo vệ AN chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức mạnh của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng đối với sự nghiệp QP-AN.

Các cấp, các ngành quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ QP-AN, coi đó là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mình. Xác định nhiệm vụ trên còn là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn dân và của Nhà nước. Do đó, phải nâng cao giác ngộ và cảnh giác chính trị của nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận QP toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận AN nhân dân trong điều kiện mới. Khẳng định sự ổn định và phát triển mọi mặt đời sống xã hội là nền tảng của QP-AN “kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN,  QP-AN với kinh tế trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ cho các LLVT; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

 Cùng với sự phát triển, hoàn thiện, bổ sung của đường lối đổi mới, tư duy của Đảng về QP-AN, bảo vệ Tổ quốc, hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, LLVT tỉnh nhà luôn quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ văn hóa, kiến thức ngày càng cao, có lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; có phẩm chất, năng lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm tốt công tác giáo dục QP, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Kết hợp chặt chẽ QP-AN; tạo bước phát triển mới về chất lượng và sức mạnh chiến đấu cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên, công tác đăng ký, quản lý bảo đảm chặt chẽ, sắp xếp đủ biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng.

Hàng năm, huấn luyện lực lượng đạt từ 98,8% trở lên; công tác diễn tập tác động trực quan năng lực của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và LLVT các cấp; rèn luyện bản lĩnh, khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến làm cơ sở nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho công tác xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; hoạt động của Ban CHQS cơ quan, tổ chức luôn đạt hiệu quả, đủ khả năng tự bảo vệ cơ quan, xí nghiệp. Hàng năm có trên 60% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quân sự, QP; tăng cường bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

 Việc xây dựng thế trận QP toàn dân gắn với thế trận AN nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, được cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ xây dựng tiềm lực QP-AN, trong đó xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện là yếu tố cơ bản, xây dựng “thế trận lòng dân” là tiền đề vững chắc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, người chỉ huy gắn với việc xây dựng khu vực phòng thủ. Lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng về nhận thức trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh.

Thượng tá Võ Thanh Phong 

(Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN