Xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương vững chắc

20/09/2019 - 06:40

BDK - Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ở địa phương là cụ thể hóa đường lối, quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng ta; là cơ sở để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, làm nền tảng cho sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng ở địa phương, có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo nên sức mạnh toàn diện của địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Tết quân dân hàng năm gặp gỡ, thăm hỏi bà con khu vực đóng quân. Ảnh: Đặng Thạch

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Tết quân dân hàng năm gặp gỡ, thăm hỏi bà con khu vực đóng quân. Ảnh: Đặng Thạch

Dựa vào nhân dân

Xây dựng KVPT ở địa phương là trực tiếp xây dựng nền tảng vững chắc, hợp thành thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân của cả nước. Kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT ở địa phương trong những năm qua của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta: “Dựa vào dân, lấy dân làm gốc, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do dân và vì dân”. Bằng nhiều nội dung, hình thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đơn vị đã phát huy tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Các hoạt động kết nghĩa giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã được chú trọng; qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “Hành quân xanh”, “Huấn luyện dã ngoại kết hợp công tác vận động quần chúng, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; mô hình “Liên kết tứ trụ” của Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố phối hợp với Hội Cựu Chiến binh, Công an và Đoàn Thanh niên giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. LLVT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; định hướng tư tưởng về chủ trương của Đảng, Nhà nước đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động và nhân dân có nhận thức đúng sự việc, thể hiện lòng yêu nước theo quy định của pháp luật, ổn định việc làm, an tâm sản xuất… Qua đó, đã góp phần quan trọng trong vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xây dựng KVPT đi vào chiều sâu

Bên cạnh đó, thông qua phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo” đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, chặt cây, tháo dỡ tường rào bàn giao mặt bằng để bê-tông hóa 29,3km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp 86,3km đường liên ấp; nạo vét khai thông dòng chảy 175,8km kênh nội đồng; sửa chữa 62 phòng học, 148 cây cầu; giúp nhân dân đào 120 giếng nước. Vận động nhân dân vệ sinh môi trường, xử lý rác sinh hoạt, đầu tư xây dựng hầm biogas trong chăn nuôi, hướng dẫn người dân làm hố rác gia đình, trồng 12.657 cây xanh trên các tuyến đường công cộng, sửa chữa 422 căn nhà ở cho nhân dân bị xiêu vẹo, tốc mái do lốc xoáy; giúp dân thu hoạch 18ha lúa, hoa màu; vận chuyển 235m3 cát, đá, đất làm đường đắp nền nhà với hơn 8.735 ngày công lao động; hỗ trợ hộ nghèo 5.000kg gạo, 32 chiếc xe đạp, 10.500 quyển tập cho học sinh…

Để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, cần xác định phải tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng KVPT đi vào chiều sâu, vững chắc và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, an ninh; cả về lực lượng và thế trận, coi đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Đó vừa là yêu cầu có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, phải tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc.

Võ Thanh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN