Xây dựng quân đội từng bước hiện đại

03/01/2023 - 15:43

BDK - Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Đây cũng là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập, do đó cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh: Bùi Linh

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh: Bùi Linh

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua trên các mặt. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được xây dựng, củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng nâng lên; cơ chế lãnh đạo của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc; vai trò chủ trì, phối hợp tham mưu của cơ quan quân sự được phát huy. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch năm. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu. Các chỉ tiêu công tác hậu cần - kỹ thuật thực hiện đúng nguyên tắc, chất lượng,  hiệu quả.

Thực hiện phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các lực lượng ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức “Tết quân - dân” năm 2022 trên địa bàn 12 xã của 9 huyện, thành phố. Kết quả, xây dựng 65 căn nhà “Tình đồng đội”, nhà “Tình quân dân”, nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách, gia đình nghèo; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thăm, tặng trên 3 ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động kinh phí xây 2 cây cầu; 3 tuyến đường giao thông nông thôn, dài trên 2km. Tổng kinh phí hoạt động “Tết quân - dân” 2022 trên địa bàn tỉnh trên 8 tỷ đồng.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh trên thế giới, khu vực, trong nước và địa phương; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. “Lực lượng 47” luôn kịp thời đưa tin, bài các hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương ở các cơ quan, đơn vị; phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, đặc biệt chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và phong trào thi đua Quyết thắng “Đồng khởi mới” được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đề nghị nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng 4 năm liền (2019, 2020, 2021, 2022).

Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Ngày nay, xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội sẽ tác động đến hoạt động của LLVT, đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và những năm tiếp theo. Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, giữ vững ổn định tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua “Đồng khởi mới”; kịp thời phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với quân đội. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo sự nhất quán về đường lối, quan điểm của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, nghị quyết năm 2023 đã đề ra. Chỉ đạo chặt chẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ “Lực lượng 47” và nâng cao hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng. Thực hiện tốt Đề án “Quân đội phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”.

Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Đảng các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Kịp thời kiểm tra, giám sát, phối hợp kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên, chấn chỉnh những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Phối hợp với địa phương tổ chức tốt “Tết quân - dân” năm 2023; đưa lực lượng hành quân về nguồn thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”. Rà soát, giải quyết tốt công tác chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định.

Chỉ đạo nâng chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội đồng quân nhân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao và xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên phát động. Tổ chức Hội trại “Thanh niên, phụ nữ LLVT Quân khu” năm 2023 do Bến Tre đăng cai.

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong lực lượng vũ trang tỉnh là yêu cầu cơ bản, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá Lê Văn Hùng

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN