Ba Tri tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

02/06/2023 - 06:16

BDK - Qua gần 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị khóa XII, công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân trên địa bàn huyện Ba Tri vững mạnh theo quan điểm, đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri duy trì tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri duy trì tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Một số kết quả

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS), Công an, Biên phòng huyện tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT), xây dựng cơ quan quân sự, công an, biên phòng từ huyện đến cơ sở đủ khả năng làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt Nghị định số 30/NĐ-CP và Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo. Kết quả xây dựng được 12 chiếc, mã lực trên 450CV, 120 thuyền viên, đạt chỉ tiêu trên giao, thành lập 40 tổ đánh bắt giúp nhau trong sản xuất và phòng vệ. Phối hợp với các ngành tiến hành khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng cho năm đầu chiến tranh, trước hết là công tác phòng thủ bờ biển, phòng tránh lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ đảm bảo cho động viên quốc phòng, động viên cho chiến tranh.

Lực lượng thường trực huyện luôn được xây dựng theo hướng chính quy, tinh gọn, biên chế tổ chức đúng theo quy định. Lực lượng dự bị động viên được quan tâm xây dựng theo đúng pháp luật, hàng năm tổ chức đăng ký, phúc tra, ổn định biên chế, động viên kiểm tra, huấn luyện, tập huấn, đưa đi đào tạo luôn đạt chỉ tiêu; đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 88,78%, chất lượng Đảng đạt 16,05%, đoàn đạt 62,25%. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng, củng cố. Hiện nay, lực lượng DQTV chiếm tỷ lệ 1,50% so với dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 25,14/25% so với nghị quyết, đã xây dựng 23/23 đội xung kích DQTV các xã, thị trấn; hàng năm được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, quân số đạt từ 90% trở lên.

Nhiệm vụ thời gian tới

Theo Trung tá Trần Quốc Kiệt - Chính trị viên Ban CHQS huyện Ba Tri, để công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân trên địa bàn huyện thời gian tới đạt kết quả cao hơn cần tập trung quán triệt sâu sắc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 27-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, cũng như các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, quân sự, an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, an ninh mạng, Luật Quốc phòng...

Tập trung giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. LLVT huyện tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

LLVT huyện chú trọng phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Tăng cường phối hợp trong công tác dân vận, duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của quần chúng, coi đó là những hình thức, biện pháp quan trọng phát huy sức mạnh của toàn dân, là nền tảng cơ bản xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng LLVT huyện chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Bài, ảnh: Bảo Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN