Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

25/11/2015 - 06:51

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều bao gồm: tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Về thu nhập chuẩn nghèo: 700 ngàn đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900 ngàn đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; chuẩn cận nghèo: 1 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.    

Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: các dịch vụ xã hội cơ bản (5 dịch vụ): y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh. Thông tin và các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700 ngàn đồng trở xuống; có thu nhập bình đầu người/tháng trên 700 ngàn - 1 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900 ngàn đồng trở xuống; có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900 ngàn - 1,3 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700 ngàn - 1 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; ở khu vực thành thị, là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900 ngàn - 1,3 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1 - 1,5 triệu đồng; khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,3 - 1,95 triệu đồng.

Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN