Cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện nội dung thiết thực, gần gũi với công việc chuyên môn

30/07/2014 - 13:35

Chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đã được triển khai, quán triệt đến đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Giồng Trôm trong tháng 4 và 5-2014. 

Thời gian qua, ở từng chi bộ, công tác triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức sao cho sát hợp với thực tế chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, triển khai đăng ký nội dung học tập và làm theo ở từng cán bộ, đảng viên được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh chương trình, kế hoạch kiểm tra của Huyện ủy về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với tổ chức đảng cơ sở, Bộ phận giúp việc Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Bộ phận giúp việc Huyện ủy) cũng đã chủ động tham mưu Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đây là một trong những nét mới ở Đảng bộ huyện Giồng Trôm trong thực hiện tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong năm 2014.

Sau đợt kiểm tra, đồng chí Lê Văn Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Huyện ủy cho biết: Các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động xây dựng chuẩn mực đạo đức, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo cũng đã nâng lên một bước, tự giác đăng ký và đăng ký thực hiện các nội dung thiết thực, gần gũi với công việc chuyên môn. Cụ thể, chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xây dựng chuyên đề năm 2014 là “Việc hôm nay, không để ngày mai”, Chi bộ Tòa án huyện tổ chức điểm báo, sinh hoạt những mẩu chuyện về Bác định kỳ hàng tuần. Đối với đảng viên, nhiều việc làm hết sức thiết thực đã được đăng ký thực hiện trong tiết kiệm giấy, mực in, điện với các đăng ký như: rời khỏi phòng thì tắt quạt máy, tắt đèn, không sử dụng máy in cho việc riêng. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên đã đăng ký các nội dung nhằm vào thực hiện tốt kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi bộ còn bộc lộ những hạn chế nhất định, như:  một số đảng viên đăng ký thực hiện những nội dung chung chung, chưa cụ thể, sát hợp với công việc thường xuyên của mình; chi ủy chưa thường xuyên, định kỳ nhận xét việc thực hiện các nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Những hạn chế trên thường gặp ở chi bộ ấp, nguyên nhân là do trình độ, nhận thức của một số đảng viên còn chưa đầy đủ. Đối với các trường hợp này, sau khảo sát, kiểm tra, đoàn công tác đã có thông báo kết luận gửi đến chi bộ góp ý, rút kinh nghiệm cụ thể.

Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, ngay từ khi triển khai chuyên đề năm 2014, Huyện ủy đã rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chuyên đề nói riêng và chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nói chung. Điểm nổi lên trong triển khai học tập chuyên đề năm 2014 là tỷ lệ giáo viên tham gia học tập rất cao (97,4% giáo viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý, gần 98% giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện).

Cùng với việc triển khai các đợt học tập chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ huyện, Bộ phận giúp việc Huyện ủy đã xây dựng hướng dẫn nội dung đăng ký học tập và làm theo; giới thiệu một số nội dung chuẩn mực mẫu để các chi bộ, đảng bộ tham khảo, vận dụng ở cơ quan, đơn vị mình. Công tác phối hợp với các đoàn thể trong tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người cũng được thực hiện trôi chảy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động cung cấp tài liệu, định hướng nội dung tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong huyện. Công tác tuyên truyền miệng được chú trọng đổi mới về phương pháp; tập trung tuyên truyền về những tấm gương, điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Bằng xây dựng chương trình, kế hoạch, có sự phân công, phối hợp của các cơ quan trong triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2014, đồng thời với việc thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa đến năm 2015, Đảng bộ huyện Giồng Trôm quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trở thành nền nếp, thường xuyên trong sinh hoạt ở từng chi bộ.


Th. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN