Cán bộ, đảng viên phải luôn “nói đi đôi với làm”

25/05/2020 - 07:07

BDK - Tại hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến có bài tham luận “Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương không chỉ hô khẩu hiệu, không chỉ nói miệng. Muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện nói đi đôi với làm”.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu. Ảnh: Thu Huyền

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu. Ảnh: Thu Huyền

Còn đảng viên chưa gương mẫu

Tiếp thu các chủ trương, quy định nêu gương của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các quy định về nêu gương để triển khai thực hiện, như: Quy định số 06; Quy định số 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp. Chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2016 đến nay, kết quả đánh giá chất lượng hàng năm, cán bộ chủ chốt từng cấp có trên 97% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; về đảng viên có trên 90,24% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Vai trò nêu gương của người đứng đầu thể hiện ngày càng rõ nét hơn. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên từng bước nâng lên. Các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Tiêu biểu là chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều cán bộ, đảng viên đã tự nguyện, đi đầu trong đóng góp đất đai, tài sản, hoa màu trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ đó đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thật sự là đầu tàu, gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, sa sút ý chí chiến đấu, né tránh thực hiện nhiệm vụ người đảng viên, nói không đi đôi với làm, thiếu trách nhiệm trong công việc, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả... khi gặp khó khăn thì buông bỏ công tác, sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng hoặc vướng vào các tệ nạn xã hội.

Việc quán triệt thực hiện các quy định, chủ trương về nêu gương của một số cấp ủy, chi bộ còn thiếu tính quyết liệt, nhất là thực hiện tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chưa trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; còn đảng viên chưa dũng cảm nhận mình có biểu hiện suy thoái... Vai trò nêu gương người đứng đầu ở một số nơi chưa được thể hiện rõ để đảng viên và quần chúng nhân dân noi theo. Có lúc, có nơi, việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mang tính hình thức, không thực chất, chưa trở thành phong trào mang tính tự giác hoặc thực sự thiết thực đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do một số cấp ủy và người đứng đầu đơn vị, nhất là ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức tới việc triển khai, thực hiện các quy định, chủ trương của Đảng về nêu gương, nhất là việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chưa quyết liệt, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định nêu gương; chưa thực sự sâu sát, chỉ đạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng về nêu gương, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức của Đảng; thiếu tu dưỡng rèn luyện; sa vào chủ nghĩa cá nhân; chưa nghiên cứu, tự giác tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để nêu gương thật sự là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Coi đây là công việc thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy quan tâm đặc biệt và dành thời gian thỏa đáng, có kế hoạch cụ thể để giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng.

 Thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Trung ương và địa phương về nêu gương, nhất là Quy định số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong và về mô hình, cách làm. Phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông, dư luận trong cổ vũ nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến của đảng viên và quần chúng khi noi gương Bác để tạo sự lan tỏa sâu rộng. Thực hiện tốt việc bình bầu, biểu dương và nhân rộng những tập thể và cá nhân điển hình ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở, chi bộ gắn liền với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.

Từ năm 2016 đến năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh đã giải quyết đơn tố cáo đối với 158 đảng viên (trong đó có 73 cấp ủy viên các cấp). Qua giải quyết kết luận, tố cáo đúng và đúng một phần 71 đảng viên, chiếm 44,9% so với số đảng viên bị tố cáo phải giải quyết; phải thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 635 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 391, cảnh cáo 179, cách chức 9 và khai trừ 56 (trong đó, đảng viên bị xử lý kỷ luật có 202 đồng chí là cấp ủy các cấp, chiếm 31,8%).

      Hương thu (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN