Chấm dứt hợp đồng ủy quyền

15/11/2020 - 18:23

BDK - Bà Lê Thị Hai có nhu cầu tư vấn: Tôi hợp đồng ủy quyền cho ông A thay mặt tôi liên hệ với các cơ quan chức năng trong vụ liên quan đến đất đai. Quá trình thực hiện, tôi thấy ông A có ý lạm dụng các nội dung ủy quyền nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng ủy quyền với ông A. Xin hỏi: Người được ủy quyền có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Tôi phải làm sao để chấm dứt ủy quyền với ông A?

Thắc mắc của bà được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Điều 562 của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Về nghĩa vụ của bên được ủy quyền, Điều 565 BLDS quy định như sau:

1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc.

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền về việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

3. Bảo quản, gìn giữ tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết trong khi thực hiện việc ủy quyền.

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điều này.

Về thời hạn ủy quyền, theo quy định tại Điều 563 BLDS do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Như bà trình bày không nói rõ thời hạn ủy quyền giữa bà và ông A. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ủy quyền, ông A có “lạm dụng” nội dung ủy quyền (thực hiện công việc ngoài phạm vi ủy quyền) thì bà có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền theo quy định tại Khoản 1, Điều 569 của BLDS; cụ thể như sau:

Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN