Châu Thành đẩy nhanh công tác cải cách hành chính

16/06/2021 - 06:29

BDK - Những năm qua, huyện Châu Thành triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên mọi lĩnh vực. Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất , kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành.

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành đã quan tâm quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; tập trung thực hiện các mục tiêu và 7 nội dung trọng tâm của CCHC.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai các TTHC, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC từng lĩnh vực tại trụ sở làm việc để DN và người dân nắm được quy trình giải quyết các TTHC; đồng thời, giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức (CB, CC) tại UBND các cấp. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc cho biết, thời gian qua, trong CCHC, huyện đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Chỉ số CCHC của huyện nhiều năm liền được tỉnh đánh giá, xếp loại tốt. Chỉ số đánh giá năng lực điều hành địa phương (DDCI) năm 2019, huyện đứng đầu nhóm các huyện, thành phố. Huyện đã hoàn thiện, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đã cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4.

Về cải cách tổ chức, bộ máy, đã sắp xếp giảm 4 đơn vị sự nghiệp; sáp nhập xã Giao Long và xã Giao Hòa thành xã Giao Long; tinh giản 10% biên chế đúng lộ trình của giai đoạn 2015 - 2021; tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh trưởng, phó phòng cấp huyện (năm 2019, đã thi tuyển Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên).

Huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn. Việc áp dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng làm việc, tiết kiệm chi phí. Công tác quản lý đội ngũ CB, CC, viên chức được thực hiện theo đúng quy trình, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ. Năng lực, trình độ của đội ngũ CB, CC, viên chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từng bước được nâng lên. Trách nhiệm của người đứng đầu và CB, CC các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nhiều chuyển biến tích cực. Các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết các TTHC đã được khắc phục. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, hầu hết các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công việc được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và DN đến giao dịch, giải quyết TTHC.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc cho biết: Trên cơ sở Đề án CCHC của Tỉnh ủy giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Huyện ủy đã ban hành Đề án số 01 và UBND huyện ban hành Kế hoạch số 4871 để triển khai thực hiện với quan điểm xác định chỉ số hài lòng của người dân và DN làm thước đo hiệu quả của công tác CCHC, với mục tiêu là hàng năm, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính từng lĩnh vực đạt từ 95% trở lên.

Trong giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để duy trì, giữ vững và nâng thứ hạng các chỉ số SIPAS, PAR Index và DDCI. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt 7 nội dung của CCHC. Tuyên truyền, vận động người dân, DN sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC. Đề xuất với tỉnh ban hành Bộ TTHC của các cơ quan Đảng để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã; thực hiện quy trình sáp nhập địa giới hành chính cấp xã theo đề án của tỉnh. Tập trung thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN