Chính phủ ra Nghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

07/11/2008 - 13:28

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ đã xây dựng Chương trình hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, có chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn, hợp lý hóa phân công lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất; nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm lo sức khỏe cư dân; phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ, thu hút cán bộ, thanh niên, trí thức về nông thôn.

Chương trình đề ra yêu cầu quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung của Nghị quyết Trung ương để xây dựng các chương trình kinh tế - xã hội, các đề án chuyên ngành, cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ, các địa phương, các bộ, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc thống nhất nhận thức hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2020; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng các đề án chuyên ngành và thực hiện sửa đổi, rà soát và xây dựng một số luật liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN