Chuyển biến từ Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

27/11/2023 - 13:24

BDK.VN - Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học (XHHT) tập giai đoạn 2021 - 2030”, tỉnh đã đạt kết quả ghi nhận. 100% huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học đạt mức độ 2, đạt chuẩn PCGD tiểu học đạt mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2. 77,78% huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 66,55%; trong đó, dân số có trình độ đại học trở lên đạt 6,6%.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng nhiều xã trên địa bàn huyện Ba Tri phát huy hiệu quả. Ảnh: T.Xiện

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng nhiều xã trên địa bàn huyện Ba Tri phát huy hiệu quả. Ảnh: T.Xiện

Kết quả nổi bật

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư về mới cơ sở vật kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị đủ đáp ứng quy mô đào tạo. Đề án đã thu hút được số lượng lớn người lao động tham gia học nghề. Các lao động đã áp dụng được những kiến thức cơ bản trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, tìm việc làm trong các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2021 - 2030”, ban hành Kế hoạch số 1730/KH-STTTT ngày 31-8-2021 về truyền thông, tuyên truyền Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2021 - 2030”. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính  sách, pháp  luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT); xây dựng XHHT; vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào thi đua về công tác xây dựng XHHT, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua “Đồng  khởi  mới”, nhằm  nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nhân lực, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh. Đảm bảo thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân.

Tỉnh đã được Bộ GD&ĐT kiểm tra, công nhận tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt PCGD mầm non trẻ năm tuổi và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 từ năm 2022.

Đối với các mô hình học tập, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành; công tác phối hợp, tham mưu kịp thời của Hội Khuyến học tỉnh, huyện, sự hưởng ứng  tích cực của các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân đăng ký tham gia thực hiện đại trà các mô hình nên bước đầu thực hiện có hiệu quả, nhất là công tác đăng ký, tham gia lớp tập huấn và tổ chức đánh giá, xét công nhận. Đa số Hội Khuyến học các huyện có hoạt động tốt đã triển khai khá sớm, đúng quy trình, đi vào nền nếp vì đã có nhiều kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg.

 Tiếp tục xây dựng các mô hình học tập

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng XHHT ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Một số địa phương do hạn chế về kinh phí. Vì vậy, công tác sơ kết, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay trong công tác XHHT gặp nhiều khó khăn. Công tác tham mưu của Hội Khuyến học một số huyện và cơ sở chưa kịp thời. Cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở phần lớn tuổi cao, sức khỏe yếu, không có chế độ thù lao, không có kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đối với mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập ấp/khu phố, Đơn vị học tập ở xã, phường quản lý có tiêu chí như không còn hộ nghèo (thoát nghèo) khó thực hiện. Mô hình Huyện học tập chưa có bộ tiêu chí để triển khai.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, tỉnh kiến nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm Học tập cộng đồng và Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. Phối hợp với các bộ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá, công nhận “Huyện học tập” để các tỉnh triển khai thực hiện. Thống nhất chủ trương đánh giá mô hình công dân học tập từ Trung ương đến địa phương đối với các đơn vị, ngành, lực lượng vũ trang, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng mô hình công dân học tập trong các ngành, đơn vị này. Mở phần mềm quản lý thông tin về PCGD, xóa mù chữ để các địa phương cập nhật số liệu về PCGD, xóa mù chữ kịp thời gian quy định.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN