Chuyển biến từ việc học tập và làm theo Bác

17/02/2014 - 08:10

Năm 2013 là năm thứ ba các cấp ủy Đảng ở huyện Giồng Trôm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa (XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả, đã có 123 tập thể và 632 cá nhân được bầu chọn là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những kết quả cho thấy quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Riêng kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 trong năm 2013 ở Giồng Trôm cho thấy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phong cách nêu gương, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở nhiều địa phương đã gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân theo lời dạy của Bác. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể, hàng ngày. Cụ thể, tính gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong cải cách hành chính, thái độ giao tiếp, ứng xử với nhân dân, tác phong xử lý công việc, để lại thiện cảm trong nhân dân, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; ý thức của xã hội trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng được chuyển biến mạnh mẽ hơn; quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương nhất là góp của, góp sức, tham gia hiến đất, hiến hoa màu trên đất để xây dựng nông thôn mới, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình góp phần xóa đói giảm nghèo…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật trên, việc thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn một số hạn chế. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 03. Không ít nơi vẫn coi việc tổ chức học tập và làm theo Bác như một phong trào, làm chiếu lệ, chưa thật sự gắn với nhiệm vụ chính trị với nội dung công tác xây dựng Đảng, với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức… dẫn đến những lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy, năm 2014 Giồng Trôm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tất cả các chi bộ, đảng bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, của cán bộ, đảng viên và quan trọng hơn nữa là góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo luôn gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đây là cơ sở, là nền tảng để Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Huyện chú trọng cách làm hay, mô hình mới và gắn với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ cụ thể của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng để chỉ đạo thực hiện triển khai nội dung chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN