Công an tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

20/09/2011 - 17:47

* Quán triệt các Nghị quyết và Chỉ thị của Tỉnh ủy

Đảng ủy Công an tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, cấp ủy các đơn vị, địa phương phải tiếp tục lãnh đạo, giáo dục cán bộ, chiến sĩ phát huy kết quả đã đạt, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục lãnh đạo nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay, với các nội dung như: xây dựng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân; tuyên truyền sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, chiến sĩ có ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

n Dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy về Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

Vũ Khanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN