Đại hội Đảng XI: thảo luận tại Hội trường

14/01/2011 - 08:42
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên thảo luận (

Chiều 13/1, các đại biểu thảo luận tại Hội trường về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các Văn kiện Đại hội XI của Đảng

Nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2010-2020; Báo cáo chính trị trình Đại hội XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu Tạ Ngọc Tấn mở đầu phiên thảo luận chiều 13/1 với phần tham luận có nội dung “Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội”. Đại biểu Tạ Ngọc Tấn nhận định: Chúng ta đã bước vào thập niên thứ 2 của Thế kỷ XXI, loài người tiến bộ đang chứng kiến những diễn biến phức tạp của thế giới. Những xu thế phát triển thế giới cùng với những biến đổi sâu sắc đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, trong phạm vi từng quốc gia, dân tộc cũng như trong tất cả khu vực và trên toàn cầu. Chủ nghĩa Xã hội với những bản chất tốt đẹp của nó vẫn là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới. Những giá trị nhân văn cao cả của nó vẫn đầy sức sống và tồn tại sinh động trong đời sống nhân loại.

Sau những biến động lịch sử cuối Thế kỷ 20, các nước theo con đường Xã hội chủ nghĩa vẫn kiện định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Một số nước tiến hành cải cách đổi mới dành được những thành tựu to lớn. Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế từng bước được phục hồi, có sự tập hợp lực lượng dưới nhiều hình thức mới. Phong trào cánh tả ở Tây Âu và Mỹ Latin có bước phát triển mới, đặc biệt phong trào Chủ nghĩa xã hội Thế kỷ XXI nổi lên nhiều nước Mỹ Latin.

Về vai trò của Đảng ta đối với con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, đại biểu Tạ Ngọc Tấn cho rằng: “Thực tiễn công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam đã minh chứng hùng hồn rằng, bản chất khoa học cách mạng và nhân văn cao cả là nguồn gốc sức mạnh của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Công cuộc đổi mới và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình và ngày càng thu được những thành tựu to lớn. Kiên định với với bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Tiếp đó, đại biểu Võ Hồng Phúc tham luận đánh giá chung về chiến lược 10 năm. Có thể đánh giá rằng, nước ta đã thực hiện thắng lợi và thành công chiến lược 10 năm qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 10 năm qua là 7,2%. Tổng thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 1.170 USD/người. Tổng GDP đạt 101,7 tỷ USD đến năm 2010. Đó là một thành tựu mà cả thế giới phải thừa nhận và đánh giá cao.

Đại biểu Võ Hồng Phúc phân tích: Đạt được những thành tựu này trước hết là bài học về khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại vào huy động nguồn lực. Nhờ chiến lược đó mà nước ta trong thời gian qua đạt những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Thu hút tối đa nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, của toàn dân tộc và cả dân tộc cùng đồng hành phát triển. Đây cũng chính là những thành công từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong suốt quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đại biểu Võ Hồng Phúc nhấn mạnh: “Yếu tố thành công nhất đó là sự lãnh đạo của Đảng. Kinh nghiệm năm 2008 là bài học đối với chúng ta. Khi chúng ta gặp khó khăn cuối năm 2007, đầu 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Lạm phát lên cao, giá cả leo thang, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương và chúng ta kịp thời đưa ra một chính sách mới đó là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Khi thực hiện chính sách này, chúng ta làm một cách khoa học, tạo ra sự đồng thuận xã hội, tạo ra sự thống nhất trong Đảng và chúng ta thành công. Đây cũng là thành công rất lớn mà không dễ gì các nước khác có được”.

Thảo luận tại Hội trường, sau khi bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung cơ bản trong Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI, đại biểu Nguyễn Văn Đua, đoàn TP HCM phân tích: Các Văn kiện trình Đại hội thể hiện rõ tính tổng kết, kế thừa sự nghiệp đổi mới mà Đảng ta đã đề xướng và lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong 25 năm qua. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quan điểm, các quyết sách nhằm đổi mới toàn diện, mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội.

Đại biểu Nguyễn Văn Đua cho rằng: Cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, kinh tế TP HCM tăng trưởng bình quân 10,5 % một năm, là một trong số ít đô thị lớn của các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số suốt hai thập niên qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, TP HCM đang đứng trước những vấn đề kinh tế chung của cả nước. Đó là tình trạng kéo dài sự tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng; Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế chậm; Sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao; Tỷ trọng sản xuất hàng hoá có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao vốn là thế mạnh của thành phố nhưng hiện nay còn thấp, sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn khá yếu so với khu vực và quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Văn Đua đề xuất: “Cần đổi mới tư duy về chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước thông qua việc sử dụng cộng cụ quy hoạch, kế hoạch phù hợp với sự vận hành của kinh tế thị trường. Sử dụng hiệu quả chính sách kinh tế tài chính để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Sử dụng các tổ chức kinh tế của Nhà nước như công cụ để khắc phục và hạn chế những khuyết tật của thị trường. Chuyển cơ cấu kinh tế địa phương sang cơ cấu kinh tế vùng, tạo động lực phát triển kinh tế của cả nước”.

Sáng 13/1, các đại biểu thảo luận tại đoàn, cho ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Nội dung nổi bật trong thảo luận tại các đoàn là về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh đến phương thức lãnh đạo của Đảng, phương hướng xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bàn về những định hướng lớn phát triển kinh tế, các đại biểu tập trung thảo luận các khía cạnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; Chính sách phát triển đối với các thành phần kinh tế. Các đại biểu phân tích, làm rõ những đặc trưng của xã hội Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; Mục tiêu và những phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

Về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, các đại biểu đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhất trí với các quan điểm phát triển, các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường; Các định hướng phát triển ngành, vùng, lĩnh vực.

Thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng, các đại biểu tập trung vào những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới; Phương hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Trong phiên làm việc chiều 13/1, ông Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thay mặt Đoàn Thư ký kỳ họp công bố Điện mừng vừa mới nhận được của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi tới Đại hội XI của Đảng ta.

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký kỳ họp đã đọc Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Đảng Cộng sản Cuba. Tính đến chiều 13/1, Đại hội XI đã nhận được 149 bức điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lốí đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phuơng hoá, đa dạng hoá quan hệ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Ngày 14/1, Đại hội tiếp tục làm việc tại Hội trường thảo luận các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN