Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại

Đoàn kết, năng động, đổi mới, nâng chất hoạt động

06/10/2021 - 06:10

BDK - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Đại tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ X, góp phần thực hiện các chỉ tiêu NQ ĐH Đảng bộ huyện và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. ĐH đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện NQ ĐH đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ X; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thuận trao nhà tình thương cho hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. (ảnh: Tư liệu)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thuận trao nhà tình thương cho hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. (ảnh: Tư liệu)

Tích cực hưởng ứng các phong trào

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn huyện phát huy quyền làm chủ, ý thức được quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Tham gia đóng góp ý kiến văn kiện ĐH Đảng bộ các cấp. Tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ hội vào cấp ủy các cấp.

Phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, hội viên, phụ nữ tự tin sáng tạo khởi nghiệp, tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), khơi dậy tính tự lực vươn lên của phụ nữ, vận động người nghèo phát huy nội lực là chính, tích cực cải thiện sinh kế thông qua sự hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức xã hội.

Hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Hưởng ứng các cuộc vận động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, “Tuần lễ áo bà ba” đã làm phong phú đời sống tinh thần, tôn vinh văn hóa, tô đậm nét đẹp và xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao sức khỏe của người phụ nữ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp hội đã cụ thể hóa triển khai thực hiện NQ ĐH đại biểu Phụ nữ huyện gắn với các sự kiện lớn của đất nước, các phong trào thi đua của hội như: “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hàng năm, huyện hội và cơ sở vận động hội viên, phụ nữ tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”, “Hội thi ý tưởng khởi nghiệp” gắn với chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện và cơ sở đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu NQ ĐH về thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Đặc biệt, các tiêu chí “3 sạch” gắn với hàng chục công trình, phần việc giữ gìn, bảo vệ môi trường do các chi hội, tổ hội phụ nữ đảm nhiệm được triển khai thực hiện.  

Thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, huyện hội hướng dẫn cơ sở xây dựng chi hội kiểu mẫu; khảo sát, đánh giá tình hình hội viên trên toàn huyện theo chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh.

Trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp hội đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường hoạt động tuyên truyền miệng tại chi hội, tổ hội; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát huy truyền thống “Đội quân tóc dài”. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được gắn kết với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, Chương trình OCOP, các hoạt động “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và triển khai các giải pháp, liên kết với các chương trình, các mô hình đã mang lại kết quả tích cực. Qua đó, phát huy được nội lực của hội viên, phụ nữ, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở khảo sát số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ hàng năm, đầu nhiệm kỳ, toàn huyện có 3.989 hộ nghèo, 1.695 hộ cận nghèo, trong đó có 2.030 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, chiếm 50,8% tổng số hộ nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn huyện có 1.879 hộ nghèo, chiếm 4,40%, 1.748 hộ cận nghèo, chiếm 20,37%, trong đó có 1.088/1.879 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, chiếm 57,9% tổng số hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội xây dựng kế hoạch giúp 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có điều kiện thoát nghèo gắn với việc thực hiện đề án đa dạng sinh kế bằng nhiều hình thức, phương pháp, cách làm hiệu quả. Kết quả cuối nhiệm kỳ có 419 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ vay vốn, kết nối thị trường đạt nhiều kết quả tích cực. Có 3.278 chị khá giúp 2.704 chị nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng hình thức cho mượn vốn không tính lãi, cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp... với tổng giá trị quy thành tiền trên 6 tỷ đồng.

Đoàn kết, năng động, đổi mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện NQ và các hoạt động hội có lúc, có nơi còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: việc cụ thể hóa một số chủ trương còn chậm, hoạt động chưa toàn diện, thiếu tính đột phá, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay. Phong trào thi đua, các cuộc vận động có nơi chưa phát huy hiệu quả. Một vài nơi vai trò tham mưu, phối hợp trong công tác cán bộ nữ còn chậm, còn trông chờ cấp trên, thiếu năng động, sáng tạo...  

Phụ nữ tham gia các mô hình sinh kế để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. (ảnh: Tư liệu)

Phụ nữ tham gia các mô hình sinh kế để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. (ảnh: Tư liệu)

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi NQ ĐH đại biểu Phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội và phong trào phụ nữ, khẳng định vai trò nòng cốt của các phong trào phụ nữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội. Mục tiêu là phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần làm chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Đại tích cực vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, “Xây dựng người phụ nữ Bình Đại thời đại mới, phát triển toàn diện” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nâng cao năng lực làm kinh tế cho hội viên, phụ nữ. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đóng góp ý kiến, phản biện xã hội. Phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức hội. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Phát triển, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, thu hút hội viên. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách và Hội LHPN các cấp.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bình Đại kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trong huyện đoàn kết, năng động, đổi mới, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu NQ ĐH đại biểu Phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới của huyện.

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành với phương châm “Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Phát triển”, chủ đề “Phụ nữ Bình Đại phát huy tinh thần Đồng khởi; năng động, sáng tạo; phát triển  tổ chức hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới”.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hội cấp trên cùng với sự quyết tâm, năng nổ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội từ huyện đến cơ sở, tin rằng, lực lượng phụ nữ huyện nhà sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phạm Thị Lợi - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Đại

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN