Gắn công tác dân vận với kiện toàn cơ sở Đảng và chính quyền

24/04/2009 - 08:04

Sau khi làm việc với Đảng bộ xã Tân Xuân và Vĩnh An, ngày 22-4-2009, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong và đoàn cán bộ của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết (NQ) số 17 (hội nghị TW 5 khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị (HTCT) ở xã, phường, thị trấn và NQ số 22 (hội nghị TW 6 khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đến nay, toàn huyện có 66 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và đến cuối năm 2008, huyện có 3.716 đảng viên. Sau khi tiếp thu hai NQ trên, huyện đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong thực hiện NQ 17 , huyện đã thường xuyên tiến hành kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng ở các xã, thi trấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với những nơi chậm chuyển hoặc có biểu hiện sa sút. Đầu nhiệm kỳ, huyện đã xây dựng 3 NQ chuyên đề về xây dựng Đảng, xây dựng HTCT và công tác cán bộ...Kết quả đến nay bộ máy các tổ chức trong HTCT đã từng bước ổn định. Hoạt động của từng tổ chức có bám vào chức năng nhiệm vụ và quy chế làm việc, chất lượng chuyển biến tương đối tốt. Mối quan hệ phối hợp khá nhịp nhàng, đồng bộ. Chất lượng đội ngũ đảng viên, trình độ năng lực của cán bộ chủ chốt được nâng lên. NQ 22 đã được quán triệt sâu rộng cho toàn thể cán bộ đảng viên và số đông quần chúng nhân dân và được cụ thể hoá bằng chương trình hành động của các cấp ủy từ huyện đền cơ sở. Chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc xây dựng thành công xã văn hoá. Nếu năm 2002, chỉ có 4 Đảng bộ đạt vững mạnh thì năm 2008 là 14 , trong đó có 3 Đảng bộ đề nghị BTV TU khen thưởng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền, không có Đảng bộ yếu kém. Bên cạnh việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, huyện còn quan tâm việc phát triển đảng viên, thực hiện trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, tạo bước chuyển về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cơ sơ (năm 2008 huyện đã kết nạp 271 đảng viên đạt 100,31% chỉ tiêu).

Sau khi đoàn cán bộ của tỉnh góp ý, đề nghị huyện giải trình rõ nhiều vấn đề, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong đã biểu dương huyện Ba Tri có nhiều cố gắng trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện 2 NQ trên và đề nghị huyện tiếp tục củng cố HTCT ở cơ sở, công tác tư tưởng phải được giải quyết từ chi bộ, vấn đề đoàn kết thống nhất trong cấp ủy phải được quan tâm, cố gắng giữ vững các danh hiệu đã đạt được, ổn định chính trị phải từ lòng dân. Công tác luân chuyển cán bộ của huyện đúng hướng, hiệu quả cần có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. Vấn đề đào tạo cán bộ phải gắn với qui hoạch và lộ trình chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Qui chế chi tiêu nội bộ phải rõ ràng minh bạch. Điều trước tiên đối với cán bộ, đảng viên là phải làm tốt công tác quần chúng. Huyện cần lãnh đạo xã xây dựng chương trình hành động sát với thực tế địa phương, tránh sao chép, chung chung.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN