Hiệp định Paris – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu

23/01/2008 - 07:58
Đơn vị quân đội cuối cùng của Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam sau hiệp định Paris.

Hiệp định Paris là cột mốc đánh dấu thắng lợi to lớn, oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, buộc Mỹ và các nước phải công nhận chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

Hiệp định Paris buộc Mỹ và các nước phải công nhận chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Mỹ phải rút hết quân và cam kết chấm dứt mọi sự dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam. Lực lượng quân sự, chính trị ở miền Nam của ta vẫn được duy trì, bảo đảm điều kiện cho cách mạng ở miền Nam Việt Nam vững bước tiến lên. Với Hiệp định Paris, so sánh lực lượng của ta và địch trên chiến trường đã thay đổi căn bản, hoàn toàn có lợi cho ta. Đây là điều kiện quan trọng cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam hơn hai năm sau.


Hiệp định Paris là cột mốc đánh dấu thắng lợi to lớn, oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Mỹ âm mưu tiến hành áp đặt chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta bằng cuộc chiến tranh phi nghĩa hòng đè bẹp ý chí đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân. Xâm lược Việt Nam là sai lầm lịch sử lớn nhất của nước Mỹ trong hơn hai trăm năm tồn tại và Mỹ đã phải gánh chịu thất bại thảm hai nhất, đắt giá nhất cho sai lầm lịch sử đó.


Trong lịch sử chống ngoại xâm hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ - một đất nước có tiềm lực kinh tế, quân sự đứng đầu thế giới – là một cột mốc đánh dấu thắng lợi to lớn, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng này, đưa dân tộc Việt Nam ta lên hàng ngũ dân tộc tiên phong trên thế giới, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, là ngọn cờ chiến đấu của phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ, hoà bình và chủ nghĩa xã hội.


Hiệp định Paris khẳng định bản chất cách mạng, khoa học, sáng tạo và tầm vóc thời đại trong đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ký Hiệp định Paris là thắng lợi của Đảng ta trong việc nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây cũng là thắng lợi của tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của cách mạng Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần quốc tế vô sản và đoàn kết các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đảng ta đã nhận định, đánh giá đúng bối cảnh quốc tế cũng như hoàn cụ thể và sức mạnh nội tại của đất nước ta; hiểu đúng chiến lược của các nước lớn và dự đoán hiểu đúng xu thế vận động phát triển của thời đại. Đảng ta tài tình, sáng suốt trong nghệ thuật kết hợp đấu tranh ngoại giao với đấu tranh chính trị, quân sự. Đảng ta đã phát huy truyền thống hoà hiếu của

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN