Hội thảo đóng góp Lịch sử Đảng bộ xã Thới Thuận

08/09/2017 - 07:56

Xã Thới thuận, huyện Bình Đại vừa tổ chức hội thảo lần cuối đóng góp dự thảo quyển Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2015.

Quyển sách Lịch sử Đảng bộ xã Thới Thuận gồm có 5 chương gồm: Chương I giai đoạn 1930 - 1945, 15 năm theo Đảng đấu tranh giành chính quyền ở Thới thuận; Chương II giai đoạn 1945 - 1954, 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Chương III giai đoạn 1954 - 1975, 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chương IV giai đoạn 1975 - 2015, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng và Chương V là phần tổng luận.

Nội dung quyển lịch sử phản ánh khá sâu sắc và đầy đủ tinh thần đấu tranh cách mạng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua khó khăn gian khổ của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thới Thuận qua các giai đoạn lịch sử.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung các nội dung như: Ban biên soạn cần nghiên cứu sâu hơn nội dung cốt lõi của quyển lịch sử, xác định lại thời gian, địa điểm và địa danh trong kháng chiến; cần thu thập chính xác, cột mốc thời gian đấu tranh của nhân dân xã Thới Thuận trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm…

Đây là công trình lịch sử ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng của nhân dân xã Thới Thuận; đồng thời giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong xã tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tích cực đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN