Mấy suy nghĩ về đảng viên giữ mối liên hệ với quần chúng và chi bộ nơi cư trú

23/06/2010 - 07:58

Giữ mối liên hệ với quần chúng là một nhiệm vụ quan trọng của đảng viên, được quy định cụ thể tại Điều 2 - Điều lệ Đảng: “Đảng viên có nhiệm vụ… liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Nói cách khác, thực hiện giữ mối liên hệ với quần chúng nhân dân chính là việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ vận động quần chúng, như bác Hồ đã dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bài học “Dân vận khéo” được đảng ta vận dụng đúng đắn đã mang lại nhiều thành quả to lớn, củng cố quan hệ giữa Đảng và nhân dân, là cội nguồn của mọi thắng lợi và còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay, khi đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để đảng viên thực hiện nhiệm vụ giữ mối liên hệ nơi cư trú, Bộ Chính trị đã có quy định về giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú. Qua thực hiện đã thu được nhiều kết quả phấn khởi, thành tựu quan trọng nhất chính là mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân được tăng cường.
Tuy nhiên, không phải lúc nào và ở đâu việc giữ mối liên hệ với quần chúng cũng được các cấp ủy và đảng viên coi trọng dẫn đến việc một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên xa rời quần chúng nhân dân, nhất là quan hệ với nhân dân nơi cư trú. Đôi khi đảng viên đang công tác ở các cơ quan Nhà nước không biết địa phương đang làm gì, có cuộc vận động nào. Thậm chí, có người suy nghĩ, mình cứ hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan là được, không quan tâm, góp ý cho địa phương. Tình trạng nêu trên xảy ra, trước hết là do cấp ủy các cấp chưa thật sự quan tâm thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị, hoặc có làm chỉ là hình thức, chứ ít khi quan tâm chất lượng việc đó như thế nào. Thậm chí, nhiều đơn vị chẳng quan tâm việc làm thế nào để đảng viên giữ mối liên hệ với quần chúng, chi bộ nơi cư trú hoàn thành nhiệm vụ.
Mặt khác, do nhận thức của chính đảng viên và do hiện tượng cục bộ địa phương, hoặc dòng họ, dẫn đến hiệu quả thực hiện việc đảng viên giữ mối liên hệ với quần chúng nơi cư trú không cao. Nhiều đồng chí có quan hệ tốt với nhân dân nơi cư trú, nhưng lại không có quan hệ tốt với cấp ủy địa phương. Để khắc phục tình trạng nêu trên cần thực hiện tốt các vấn đề sau:
Một là: Về nhận thức, cấp ủy các cấp và mỗi đảng viên phải có nhận thức đúng tầm quan trọng của việc đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú, phải khẳng định và có nhận thức rõ, đây là nhiệm vụ của đảng viên và nhiệm vụ này cũng quan trọng như thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Chỉ khi đảng viên có nhận thức đúng, thì mới có hành động và việc làm đúng, mang lại hiệu quả.
Hai là: Cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với nơi cư trú, coi đây là một cơ sở đảng và đảng viên. Theo định kỳ phải có đánh giá việc thực hiện, kịp thời biểu dương đơn vị, cá nhân làm tốt, phê bình nhắc nhở các đơn vị cá nhân làm chưa tốt.
Ba là: Cấp ủy nơi cư trú phải thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của mình, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; khách quan trong nhận xét đánh giá đảng viên về giữ mối liên hệ.
Bốn là: Phải không ngừng đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng việc cấp ủy nơi cư trú giữ mối liên hệ với đảng viên. Đây là việc làm quan trọng quyết định tới hiệu quả của việc đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú. Để làm được điều đó, cấp ủy tiếp nhận và giới thiệu đảng viên đúng quy định, đồng thời tạo cho đảng viên thấy được vinh dự và trách nhiệm khi về giữ mối liên hệ với quần chúng và chi bộ nơi cư trú. Việc tiếp theo là cách thức để đảng viên thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo đó, định kỳ cấp ủy nên có buổi gặp gỡ thông báo tình hình địa phương và nhiệm vụ sắp tới, đồng thời tranh thủ ý kiến đóng góp của đảng viên về giữ mối liên hệ. Như vậy, vừa phát huy được trí tuệ của nhiều người, vừa tránh được việc làm một chiều.
Năm là: Cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú phải thường xuyên giữ mối liên hệ, kịp thời thông báo cho nhau những vấn đề có liên quan đảng viên ở nơi làm việc và cư trú, khi cần thì báo cáo với cấp ủy cấp trên trực tiếp, với những việc vượt quá thẩm quyền.
Sáu là: Đảng viên về giữ mối liên hệ phải gương mẫu trong thực hiện chủ trương quy định của địa phương, đồng thời phải tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, quy định đó. Đây là điều kiện cần thiết làm cho đảng viên gần gũi với nhân dân, củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng đoàn kết trong cộng đồng. Đó cũng chính là thước đo hiệu quả công tác của đảng viên.
Hàng tháng, chi bộ sinh hoạt đều đặn, đảng viên tham gia tự giác, đông đủ để phổ biến chủ trương, nghị quyết của cấp trên, thực hiện tình hình, nhiệm vụ của khu phố, nêu rõ ưu khuyết điểm và kế hoạch, biện pháp nối tiếp. Trong các buổi sinh hoạt, chi ủy thường chuẩn bị sẵn những tin, bài quan trọng, cần thiết trong các tờ tin nội bộ và báo Đảng để cả chi bộ cùng theo dõi. Ngoài sinh hoạt chi bộ, tổ Đảng cũng duy trì tốt chế độ sinh hoạt và nhờ sinh hoạt tổ Đảng mà các đợt học nghị quyết, kiểm điểm, phê bình, tự phê bình cuối năm, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp… tất cả đảng viên đều được thảo luận, đóng góp ý kiến kỹ hơn.

Châu An Ninh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN