Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

30/09/2021 - 22:26

BDK - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận (CTDV) trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa CTDV chính quyền trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về CTDV. Xác định rõ CTDV là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; gắn chặt công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp phụ trách CTDV và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách CTDV theo đúng quy định tại Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng quy chế đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Giải quyết kịp thời, đầy đủ các khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Bảo đảm tối thiểu mỗi cơ quan nhà nước các cấp phải xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả từ 1 - 2 mô hình “Dân vận khéo” trong năm. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, xã.

Triển khai thực hiện tốt phương châm: Xây dựng “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp” theo chủ trương của UBND tỉnh...

Q. Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN