Nâng chất công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về khoa học, công nghệ

15/08/2022 - 08:24

BDK - Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn số 301/TTg-PL ngày 6-4-2022 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên, liên tục rà soát, xây dựng bổ sung và ngày càng hoàn thiện chủ trương, chính sách KH&CN của địa phương.

Thực hiện chủ trương

Báo cáo số 202-BC/TU ngày 7-4-2022 của Tỉnh ủy sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã đánh giá: Tỉnh kịp thời, ban hành văn bản cụ thể hóa các cơ chế, chính sách có liên quan về phát triển KH&CN, góp phần đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Trong đó, đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ; năng suất, chất lượng, quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ; quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Tính đến nay, lĩnh vực KH&CN được các cấp có thẩm quyền ban hành và còn có hiệu lực thi hành 38 văn bản các loại, gồm: 7 văn bản do Tỉnh ủy ban hành, 6 văn bản do HĐND tỉnh và 25 văn bản do UBND tỉnh ban hành.

Ngành KH&CN xác định xây dựng và hoàn thiện nội dung các văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu với mục tiêu trọng tâm xây dựng văn bản pháp luật làm động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của ngành KH&CN nói riêng; trong đó, lĩnh vực nghiên cứu khoa học là cốt yếu nhất và có vai trò chủ đạo, chi phối các hoạt động khác đã được cấp có thẩm quyền ban hành năm 2016 với 2 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 5-4-2016 về ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13-5-2016 về ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh. 2 quyết định này là điểm nhấn về đổi mới phương thức xác định, quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Động lực tăng trưởng

Hoạt động chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách về hỗ trợ đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh do HĐND tỉnh ban hành được coi là động lực và dư địa để Bến Tre tăng trưởng. Đối tượng áp dụng của nghị quyết là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước thực hiện đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ; hợp tác xã, tổ chức KH&CN, tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN có hoạt động đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN, phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nhân tố đổi mới sáng tạo không thể thiếu trong thế và lực của tăng trưởng tỉnh nhà nên rất được các cấp ngành, địa phương chú trọng xây dựng và hoàn thiện, điển hình là Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 6-12-2019 về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo về sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, không gian làm việc chung; tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; mức hỗ trợ tối đa từ 5 - 15 triệu đồng tùy thuộc vào nội dung hỗ trợ.

Hoạt động sở hữu trí tuệ vừa được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre quy định mức hỗ trợ đối với việc đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh...

Ngành KH&CN địa phương quan tâm thể chế hóa các chính sách về nâng cao năng suất và chất lượng, trong đó nổi bật có Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh với mục đích tạo ra sự khác biệt để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp.

Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 22 văn bản hành chính, gồm 6 quyết định và 16 kế hoạch dài hạn hiện còn hiệu lực thi hành tập trung vào các lĩnh vực chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển công nghệ cao, công nghệ vũ trụ, công nghệ trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, đổi mới sáng tạo, công nghiệp sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, thị trường KH&CN, đo lường, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ và tổ chức bộ máy.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích