Nhiều chuyển biến trong công tác dân vận

11/11/2014 - 07:42

Qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác dân vận có sự chuyển biến rõ nét. 

Công tác dân vận được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Kết quả nổi bật nhất của công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh là nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực, hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân. Trên cơ sở xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, nhất là các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn và toàn diện hơn về công tác dân vận trong tình hình mới.

Với phương châm “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt hơn công tác dân vận. Định kỳ hàng quý, cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm việc với khối vận để nghe báo cáo tình hình dư luận xã hội và kết quả công tác dân vận, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng hoạt động công tác dân vận một cách hiệu quả. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên thế giới cũng như trong khu vực, nhất là tình hình trên biển Đông, các cấp ủy Đảng đã kịp thời định hướng dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trong nhân dân. Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp đã có cuộc gặp gỡ trao đổi, đối thoại với cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí, giới trí thức, văn nghệ sĩ, các doanh nghiệp trong tỉnh. Mặt trận, các đoàn thể đã tăng cường các hình thức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nắm chắc, hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, từ đó xác định được nhiệm vụ của mình là nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Xác định công tác dân vận chính quyền là một trong những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết 25, các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo ngày càng sâu sát hơn công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tham mưu nòng cốt; dân chủ trong nhân dân ngày càng được mở rộng và phát huy, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Năm 2014, công tác cải cách hành chính (CCHC) được tập trung đẩy mạnh theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đến nay, tất cả các sở, ngành tỉnh và 9/9 huyện, thành phố, 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa. Được xếp vào loại tốt và đứng hàng thứ hai sau huyện Châu Thành, công tác CCHC của TP. Bến Tre được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, UBND TP. Bến Tre đã xây dựng các kế hoạch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác CCHC với 7 nội dung cụ thể đến 31/31 cơ quan, đơn vị, xã, phường triển khai thực hiện.

Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) có ý nghĩa quan trọng, đặt ra cho các cấp ủy Đảng, chính quyền yêu cầu tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình hiện nay. Thực hiện việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn của toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cả về tư tưởng và hành động nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị đề ra.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN