Những bài học kinh nghiệm của phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

08/04/2022 - 05:50

BDK - Những kết quả thời gian qua đã khẳng định phong trào thi đua (PTTĐ) “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tạo được sự lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy thành hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Từ thực tiễn thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới” có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Công trình đường ống về huyện Thạnh Phú. Ảnh: Trung Hiếu

Công trình đường ống về huyện Thạnh Phú. Ảnh: Trung Hiếu

Thứ nhất, phải thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa và việc tổ chức thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới”, đặc biệt là về nội dung “Hai chân - Ba mũi”, phương thức “Ngành ngành TĐ, nhà nhà TĐ, người người TĐ”, “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”… để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tạo sự đồng thuận, đồng bộ, đồng lòng trong tổ chức triển khai và thực hiện.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của PTTĐ “Đồng khởi mới” trong hệ thống chính trị. Người đứng đầu phải nhận thức đúng về ý nghĩa, vị trí, vai trò của PTTĐ này để tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Đây là giải pháp then chốt, quan trọng nhất và mang tính quyết định đến hiệu quả của công tác TĐ. Thực hiện tốt phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác TĐ, khen thưởng”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện. Các tổ chức trong hệ thống chính trị thông qua vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để tham gia PT; phối hợp, vào cuộc một cách quyết liệt để triển khai công việc đồng bộ, sâu rộng, đạt kết quả và thường xuyên được duy trì. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong PTTĐ với phương châm “Nói ít làm nhiều, làm hiệu quả, chất lượng, chọn việc mà làm”.

Thứ ba, đổi mới phương pháp tổ chức TĐ “Đồng khởi mới” theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả. Trên cơ sở thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác TĐ khen thưởng: “TĐ là yêu nước, yêu nước thì phải TĐ”, “Công việc hàng ngày chính là nền tảng TĐ”, “TĐ là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, việc tổ chức PTTĐ phải xác định được: động cơ, mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung TĐ. Phải xác định việc thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện TĐ “Đồng khởi mới” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương với tinh thần quyết liệt và khí thế tiến công, tạo thành PTTĐ sôi nổi, sâu rộng và liên tục. Trong kế hoạch, chương trình thực hiện phải có nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó, đột phá cụ thể để phát động và tổ chức TĐ bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, tránh chung chung, phô trương, hình thức. Đồng thời, đưa các nội dung này vào tiêu chí TĐ ở cụm, khối chủ động tổ chức TĐ, đăng ký TĐ, cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức với nhiều biện pháp và có sự đổi mới theo từng thời điểm, thời gian, giai đoạn cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng phấn đấu của từng cơ quan, đơn vị. 

Thứ tư, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong PTTĐ theo phương thức xây dựng “điển hình” để “học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, học tập và nhân rộng. Tổ chức “TĐ cùng điển hình” để nâng cao chất lượng, giá trị, tác dụng của PTTĐ. Xây dựng, tổ chức hoạt động các mô hình “Câu lạc bộ điển hình tiên tiến”, làm nòng cốt...

Thứ năm, phải thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong tổ chức triển khai và thực hiện PTTĐ để kịp thời đánh giá tình hình, tìm ra nguyên nhân và giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện PT. Đưa nội dung thực hiện PTTĐ vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện.

Với quyết tâm và sự nỗ lực hết mình, năm 2022, tỉnh đã chọn chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” để lãnh chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tiếp tục phát huy sự “đồng thuận”, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Đẩy mạnh “sáng tạo” trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Quyết tâm lãnh đạo phục hồi, “phát triển” kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trên khí thế TĐ “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” trong giai đoạn mới.                                                                                            

Ngọc Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN