Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

21/10/2011 - 07:48

Toàn tỉnh có 3.500 doanh nghiệp (DN), công ty, nghiệp đoàn, hợp tác xã đăng ký hoạt động, thu hút trên 30 ngàn lao động. Trong đó, có 49 doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có từ 50 lao động trở lên làm việc thường xuyên và 8 DN có vốn đầu tư nước ngoài. Đa số DN hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển  kinh tế - xã hội và tạo đà cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công nhân lao động nữ làm việc trong các doanh nghiệp ở
Khu Công nghiệp Giao Long.  Ảnh: TQ

 

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị (Khóa VIII), công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân đã đạt được một số kết quả bước đầu. Các cấp ủy, DN, đoàn thể đã quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong DN. Số lượng tổ chức đảng, các đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên trong các DN tăng lên qua từng năm. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 48 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình này, với 2.571 đảng viên. Riêng, Đảng ủy Khối DN có 37 tổ chức cơ sở đảng, với 1.866 đảng viên. Trong đó, DNTN có 21 tổ chức cơ sở đảng (1 tổ chức cơ sở đảng ở DN có vốn đầu tư nước ngoài), với 750 đảng viên; 27 DN có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với gần 1.500 đoàn viên và 154 DN có tổ chức công đoàn cơ sở, với 10.871 công đoàn viên.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, hạn chế những vụ tranh chấp hợp đồng lao động, đình công, lãn công, tiến tới xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Phần lớn các cấp ủy, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng. Nội dung và hình thức sinh hoạt từng bước được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng phát triển đảng viên mới ở những DN chưa có tổ chức đảng, có vị trí quan trọng, số lượng công nhân đông.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng ủy Khối DN tỉnh, hiện vẫn còn một số cấp ủy chưa quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong các DN. Số tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể và số đảng viên, đoàn viên trong DNTN chiếm tỷ lệ thấp (tại 2 Khu công nghiệp: An Hiệp và Giao Long - Châu Thành chỉ mới có 3 tổ chức cơ sở đảng). Một số tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động, chưa thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở... Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là do công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DNTN là vấn đề mới và khó: Đa số DNTN mới được thành lập và chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. Một số chủ DN chưa thật sự ủng hộ và tạo điều kiện thành lập tổ chức cơ sở đảng. Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 07, nên việc tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng, thiếu thuyết phục. Cấp ủy và cán bộ làm công tác đảng đều kiêm nhiệm, điều kiện, phương tiện làm việc còn hạn chế...

Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN và DN có vốn đầu tư nước ngoài vừa là yêu cầu khách quan, vừa là định hướng chiến lược của Đảng, nhằm xây dựng hạt nhân chính trị, giúp DN thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng cho DN phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế thế giới. Xác định được yêu cầu, nhiệm vụ đó, Đảng ủy Khối DN đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DNTN. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thiện - Bí thư Đảng ủy Khối DN, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối DN đã hoàn chỉnh nghị quyết chuyên đề đầu tiên để trình Tỉnh ủy, trong đó tập trung vào việc xây dựng và nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu có 100% đơn vị có từ 100 lao động trở lên (lao động có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), hoạt động ổn định thành lập tổ chức cơ sở đảng. Hàng năm, có ít nhất 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (20% đạt vững mạnh tiêu biểu), hạn chế tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Để đạt các mục tiêu nêu trên, Đảng ủy Khối DN cũng đã đề ra các giải pháp cần tập trung thực hiện, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ DN về xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò là hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên; chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN và DN có vốn đầu tư nước ngoài…

Minh Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN