Xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện

Quyết tâm, quyết liệt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

12/05/2021 - 06:44

BDK - Chủ trương xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) là chủ trương đúng, phù hợp, bước đầu thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng từ 40 - 50% chi bộ ấp, khu phố đạt chuẩn TSVMTD. Phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm xung quanh nội dung này.

Tuyến đường hoa ấp Linh Lân, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Thành Lập

Tuyến đường hoa ấp Linh Lân, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Thành Lập

* Đồng chí đánh giá việc thực hiện chủ trương xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD?

- Qua tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy đã khẳng định chủ trương xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD là chủ trương đúng, phù hợp, bước đầu đạt nhiều kết quả thiết thực. Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng từ 40 - 50% chi bộ ấp, khu phố đạt chuẩn TSVMTD; trong đó, các xã, phường, thị trấn được công nhận nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh phải xây dựng 100% chi bộ ấp, khu phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy cũng đã đề ra mục tiêu xây dựng 75 chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Đến nay, có 27 chi bộ ấp, khu phố được công nhận; riêng năm 2021 công nhận 14/75 chi bộ ấp, khu phố TSVMTD.

* Để được công nhận ấp, khu phố TSVMTD thì phải đạt những tiêu chí nào, thưa đồng chí?

- Xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD là xây dựng một chi bộ ấp, khu phố làm “đầu tàu” lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Trong đó, chi bộ được công nhận TSVMTD phải là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2 năm liên tục trở lên; 100% cán bộ, đảng viên và hộ dân trong ấp, khu phố đồng thuận, thống nhất với chủ trương của Đảng và Nhà nước; có việc làm, sản phẩm cụ thể trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ và có việc làm cụ thể thực hiện khẩu hiệu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

 Có ít nhất 1 mô hình tại ấp, khu phố để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng bền vững; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh; không có đảng viên là chủ hộ nghèo, cận nghèo (trừ các hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội). Chính quyền, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản được củng cố, kiện toàn kịp thời và duy trì họp thường xuyên. Địa bàn không có xảy ra tội phạm nghiêm trọng, không có tụ điểm, băng nhóm, tệ nạn xã hội; không phát sinh người nghiện ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; quản lý tốt đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; có mô hình an ninh trật tự hiệu quả.

* Đồng chí cho biết hiệu quả bước đầu qua các đơn vị?

- Qua 27 chi bộ được công nhận TSVMTD cho thấy: các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tế của địa phương. Từng chi bộ, đảng viên có sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc đổi mới cách nghĩ, cách làm, trên tinh thần tiến công, năng động, sáng tạo; từ đó, tư tưởng ngại khó, thiếu trách nhiệm, bảo thủ, an phận được khắc phục.

Việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên được thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng đảng viên thực hiện tốt việc tự soi, tự sửa, đăng ký khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hàng năm và cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp; phân công sát người, sát việc, cụ thể, rõ ràng; thực hiện nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở ấp luôn vững mạnh; đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phương thức thu hút, tập hợp lực lượng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được sự đồng thuận và tham gia của nhân dân, các công trình, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh ngày càng rõ nét; việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng sát thực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều điển hình, được cấp có thẩm quyền công nhận, góp phần thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, khắc phục việc hô hào, sáo rỗng.

Đời sống, kinh tế của người dân luôn ổn định và phát triển; có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững; thu nhập người dân tăng cao; kéo giảm hộ nghèo, cận nghèo; các hoạt động văn hóa, xã hội luôn được phát huy; xây dựng NTM, đô thị văn minh tốc độ nhanh.

Tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định; những khó khăn, bức xúc trong sản xuất và đời sống của người dân được giải quyết tốt, không có phát sinh mâu thuẫn trong xóm, ấp; người dân phấn khởi, an tâm lao động, sản xuất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

* Những khó khăn và nguyên nhân nào cần quan tâm khắc phục?

- Bên cạnh kết quả bước đầu xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD còn một số khó khăn: chưa triển khai rộng khắp đến tất cả các chi bộ và chưa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhất là sự thống nhất, đồng thuận cao trong nội bộ. Hoạt động của các tổ chức ở ấp, khu phố chưa đều, một số phong trào hành động cách mạng chưa đúng thực chất…

Nguyên nhân chính là do nhiều đảng bộ, chi bộ và đảng viên nhận thức chưa đầy đủ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD; cấp ủy và người đứng đầu chưa quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa tạo được sự đồng thuận trong nội bộ đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân.

* Một số kinh nghiệm vận dụng trong xây dựng chi bộ TSVMTD thời gian tới?

- Thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ chủ trương xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD; để tạo sự đồng thuận cao và thấy được lợi ích từ việc thực hiện để quyết tâm, quyết liệt tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ TSVMTD trong đảng bộ cơ sở và chi bộ.  

Mỗi cấp ủy phải có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện. Chi bộ ấp, khu phố xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện khi đã được sự đồng thuận và thống nhất cao của đảng viên; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, để đăng ký và quyết tâm thực hiện; chi bộ đạt đủ tiêu chí, điều kiện thì tiến hành thẩm định để công nhận, chi bộ được công nhận TSVMTD phải mang tính bền vững và đúng thực chất.

Các cấp ủy phải quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, cụ thể; làm cho đảng viên có trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ; tất cả công việc quan trọng của ấp, khu phố phải được trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất để quyết tâm thực hiện; duy trì nền nếp và tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, phân công, quản lý đảng viên tại chi bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ có nhiệt huyết cách mạng, gương mẫu, có dũng khí đấu tranh tự phê bình và phê bình, biết làm giàu cho mình và có khả năng lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng; phát huy tính tự giác, đề cao tính nêu gương, tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng chi bộ TSVMTD, gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chi bộ vững mạnh.

Các đồng chí cán bộ huyện được phân công theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố gắn chặt với cấp ủy cấp xã theo dõi tiến độ xây dựng chi bộ TSVMTD, kịp thời báo cáo cấp trên theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ, giúp đỡ ấp, khu phố giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Coi trọng công tác dân vận, kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là ở những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

* Xin cảm ơn Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm!

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN