Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính

17/08/2022 - 05:45

BDK - Những năm qua, việc thường xuyên, kịp thời quán triệt chỉ đạo các nội dung về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ đã từng bước đưa hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, hình thành văn hóa công sở theo hướng hiện đại, kỷ cương, tận tình, chu đáo, phục vụ nhân dân.

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Hội, TP. Bến Tre hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường An Hội, TP. Bến Tre hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng công vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tương đối nghiêm các quy định của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về KLKCHC trong thực thi công vụ. Việc chấp hành KLKCHC, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan quản lý nhà nước, được nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá, ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Sở Nội vụ, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành văn bản triển khai, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo toàn thể CBCCVC, người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định, phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực phụ trách, quản lý. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra của đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành KLKCHC của CBCCVC trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2022, cho thấy một số CBCCVC chưa thực hiện nghiêm túc về giờ giấc làm việc; một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn lơ là, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát, quản lý CBCCVC. Một số CBCCVC chấp hành giờ giấc làm việc, KLKCHC chưa nghiêm. Vẫn còn hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực thi công vụ... làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị và gây dư luận chưa tốt trong xã hội.

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đối với CBCCVC trên địa bàn tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời, tiếp tục siết chặt KLKCHC, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Để tiếp tục tăng cường KLKCHC trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các ngành, các cấp cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành KLKCHC. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nhất là tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ CBCCVC ngày càng nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ. Đặt yếu tố kỷ luật và đạo đức công vụ làm nền tảng trong việc xây dựng đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tự giác chấp hành KLKCHC và luôn nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc và quán triệt, triển khai đến đội ngũ CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, KLKCHC; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của CBCCVC.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ CBCCVC cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường KLKCHC trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, trách nhiệm, kỷ luật CCVC trong thực hiện nhiệm vụ. Thủ trưởng các đơn vị có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa đúng mực của CBCCVC thuộc quyền quản lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với CBCCVC thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật...

Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành KLKCHC của CBCCVC trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành KLKCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ của CBCCVC trong phạm vi quản lý. Đề xuất xử lý nghiêm, kịp thời những CBCCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND xem xét, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN