Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

11/04/2021 - 13:14

Thực hiện Quyết định số 1498/QĐ-BCĐ ngày 11-3-2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Công an) về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện vào ngày 6-4-2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, sát với đặc thù của từng nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương để đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực. Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai đề án. Đánh giá kết quả thực hiện đề án trong những năm qua, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về sự cần thiết phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc đề án.

Kế hoạch đề ra 10 nội dung thực hiện và lộ trình kèm theo. Đáng lưu ý là các nội dung: Đánh giá hiệu quả các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của đề án; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của đề án; huy động, khuyến khích sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất, đạt kết quả.

T. Thảo  

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN