Tập trung xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện

27/04/2022 - 05:53

BDK - Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 05-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, đã tạo chuyển biến tích cực. Công tác triển khai học tập, quán triệt được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Sau quán triệt của tỉnh, các cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu trong chi bộ, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người dân trong việc xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình (GĐ) hạnh phúc, tiến bộ được nâng lên.

Đoàn viên cụm 1 TP. Bến Tre về nguồn tại Di tích lịch sử - văn hóa Nhà ông Nguyễn Văn Trác - nơi ở và làm việc của đồng chí Lê Duẩn (xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm). Ảnh: Huỳnh Phát

Đoàn viên cụm 1 TP. Bến Tre về nguồn tại Di tích lịch sử - văn hóa Nhà ông Nguyễn Văn Trác - nơi ở và làm việc của đồng chí Lê Duẩn (xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm). Ảnh: Huỳnh Phát

Xây dựng môi trường văn hóa

Các cấp ủy, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng con người, GĐ như biên soạn tài liệu tổ chức học tập, quán triệt sâu trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân 10 hệ giá trị: yêu nước - nhân ái - nghĩa tình - trung thực - bản lĩnh - tự cường - tự trọng - trách nhiệm - hợp tác - sáng tạo. Tập trung tuyên truyền, lan tỏa các giá trị GĐ: đoàn kết - yêu thương - hiếu học - trách nhiệm - thuận hòa - trên kính - dưới nhường - chấp hành pháp luật - chống bạo lực GĐ - tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, có trách nhiệm với xã hội, đoàn kết xóm làng… Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo thực hiện và tuyên truyền lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước”. Tuyên truyền về nhân cách, lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” để lan tỏa trong cộng đồng.

Về xây dựng môi trường văn hóa (VH), các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử GĐ; củng cố nâng cao phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH; xây dựng đô thị văn minh; củng cố nâng chất tiêu chí các danh hiệu VH. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ; xây dựng mỗi trường học là một trung tâm VH “Nơi dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người”. Ba môi trường VH, GĐ - nhà trường - xã hội được quan tâm xây dựng đồng bộ.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo xây dựng VH chính trị trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy tập trung cho công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2020 - 2025 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Đặc biệt chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tại chi bộ. Qua đó, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp.

Công tác quản lý nhà nước về VH được quan tâm tăng cường hơn. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện NQ được tăng cường thông qua việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế nhất định: Một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ; tuyên truyền, quán triệt các giá trị cốt lõi trong xây dựng con người phát triển toàn diện; GĐ hạnh phúc, tiến bộ chưa sâu, chưa thường xuyên; môi trường VH, nhất là môi trường xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm xây dựng; tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; các thiết chế VH chưa khai thác đúng mức, kém hiệu quả, lãng phí; tuyên truyền xây dựng VH, con người, GĐ chưa được thường xuyên….

Đoàn viên tham quan tìm hiểu lịch sử tỉnh nhà tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh Nguyễn Sự

Đoàn viên tham quan tìm hiểu lịch sử tỉnh nhà tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh Nguyễn Sự

10 hệ giá trị xây dựng con người Bến Tre

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà NQ số 05-NQ/TU đề ra đồng bộ với chủ trương, NQ của Trung ương về xây dựng và phát triển VH, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các NQ, chiến lược xây dựng GĐ Việt Nam trong tình hình mới và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt 10 hệ giá trị xây dựng con người Bến Tre: yêu nước - nhân ái - nghĩa tình - trung thực - bản lĩnh - tự cường - tự trọng - trách nhiệm - hợp tác - sáng tạo và hệ giá trị xây dựng GĐ hạnh phúc, tiến bộ: đoàn kết, yêu thương, hiếu học, trách nhiệm, giáo dục con, cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; ông bà thật sự gương mẫu để con cháu noi theo; phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ; tôn trọng pháp luật; không có nạn bạo lực; phát triển kinh tế GĐ, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng tình làng nghĩa xóm.

Tập trung xây dựng VH chính trị, trong đó lãnh đạo thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; quán triệt Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2022; quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2020 - 2025 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Quan tâm công tác đầu tư xây dựng các thiết chế VH và khai thác có hiệu quả các thiết chế VH hiện có. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về VH. Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác VH, quản lý VH từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và  GĐ hạnh phúc, tiến bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ.

Qua tập trung tuyên truyền thực hiện các giải pháp xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, GĐ hạnh phúc, tiến bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong việc bồi dưỡng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình yêu quê hương, đề cao lòng nhân ái, đoàn kết, hợp tác, sáng tạo trong công tác, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ, công chức, từng GĐ, chú trọng hơn và phấn đấu xây dựng GĐ ấm no, tiến bộ, chấp hành pháp luật và tham gia tích cực hơn các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cao Văn Dũng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích