Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

18/12/2019 - 08:02

BDK - Theo đánh giá của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, năm 2019, phong trào thi đua (TĐ) và công tác khen thưởng (KT) của tỉnh đã được các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Ký kết giao ước thi đua tại ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, Mỏ Cày Bắc. Ảnh: H.Hiệp

Ký kết giao ước thi đua tại ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, Mỏ Cày Bắc. Ảnh: H.Hiệp

Triển khai đồng bộ, sâu rộng

Phong trào TĐ đã được các đơn vị, các cụm, khối TĐ xây dựng kế hoạch với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, xác thực, được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến các đối tượng TĐ. Công tác KT được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị KT được thực hiện kịp thời, qua đó đã động viên được các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐ tiếp tục phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến qua các phong trào TĐ được chú trọng, đặc biệt là biểu dương, KT cho các điển hình tiên tiến trực tiếp lao động, sản xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐ, KT vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Phong trào TĐ tuy có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đồng đều, còn một vài cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng, tổ chức các phong trào TĐ còn chung chung, nội dung TĐ chưa sát với thực tế, chưa gắn kết nội dung, tiêu chí TĐ với nhiệm vụ thường xuyên. Một bộ phận công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác TĐ ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên thay đổi, còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ nên công tác tham mưu còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến và công tác giới thiệu gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên tính nêu gương và sự lan tỏa chưa cao. Một vài cụm, khối TĐ chưa thật sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, hoạt động, chưa gắn các chủ đề TĐ với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của các đơn vị thành viên trong cụm, khối.

Giải pháp năm 2020

Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào TĐ, KT trong năm 2020 và những năm tiếp sau, Hội đồng TĐ-KT các cấp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác TĐ, KT, chú trọng KT thành tích đột xuất, công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng hoạt động TĐ theo cụm, khối, thực hiện tốt công tác KT, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở để khắc phục những hạn chế trong công tác TĐ, KT.

Đổi mới về công tác TĐ, KT nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác TĐ, KT. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào TĐ và bình xét TĐ, KT; nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ làm công tác TĐ, KT ở các cơ quan, đơn vị.

Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tích cực tham gia các phong trào TĐ yêu nước của Trung ương và của tỉnh phát động. KT và trình cấp trên KT cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐ chuyên đề, đột xuất. Chú trọng KT cho công nhân, nông dân, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và những người lao động trực tiếp, những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, người tốt, việc tốt.

Tổ chức thành công Đại hội TĐ yêu nước tỉnh lần thứ X; tổng kết phong trào TĐ “Đồng khởi mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Bến Tre hội nhập và phát triển”; phong trào TĐ đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội TĐ yêu nước và Đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào TĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức TĐ thực hiện văn hóa công sở” gắn với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Xây dựng và ban hành chỉ thị phát động phong trào TĐ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào TĐ, phát hiện và bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình tiên tiến.

V. Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN