Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

08/02/2017 - 07:49

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng (bên phải) trao bằng khen cho Đảng bộ và nhân dân xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre trong thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.Hiệp

Thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 6-1-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ban hành Chỉ thị số 01 về việc phát động phong trào thi đua năm 2017 với một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các cấp ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo tinh thần của năm hành động. Từng ngành, địa phương xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét bằng hành động tiến công, chủ động, phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm là xây dựng chuỗi giá trị các nông sản chủ lực. Phấn đấu trong năm 2017 thành lập mới 5 hợp tác xã; xây dựng thành công 3 mô hình hợp tác xã kiểu mới cấp tỉnh trên lĩnh vực thủy sản, gạo, trái cây.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng phát triển các công trình hạ tầng cơ bản, của xã, ấp, mô hình tăng thu nhập gắn liền với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân. Phấn đấu cuối năm 2017 xây dựng thành công các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo danh sách đã được thẩm định vào quý IV-2016 đạt từ 14 tiêu chí trở lên; các xã còn lại tăng bình quân từ 2 tiêu chí trở lên.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, khơi dậy tinh thần làm chủ, sáng tạo, khởi nghiệp trong nhân dân, nhất là trong lực lượng thanh niên, sinh viên. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch để phát triển doanh nghiệp và kiến tạo những điều kiện cần thiết giúp cho người nghèo sinh kế thoát nghèo bền vững. Phấn đấu trong năm có 6.500 hộ kinh doanh cá thể mới ra đời và vận động khoảng 3% hộ kinh doanh cá thể nâng quy mô, điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để chuyển lên thành doanh nghiệp. Năm 2017 cấp mới 400 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm của phong trào là thực hiện 113 đầu công việc trong thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh liên quan đến ngành, địa phương với tinh thần đồng lòng, đồng thuận, đồng bộ, tạo động lực mới của cả hệ thống chính trị, thi đua thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu quan trọng cần thực hiện đạt là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu 830 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.159 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 30,2 triệu đồng. Phấn đấu năm 2017 giải quyết việc làm cho khoảng 18 ngàn lao động, trong đó có 600 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 54%, tỷ lệ qua đào tạo nghề 27%; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 3,5%. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1,5%/năm.

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” trong các lực lượng vũ trang. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân. Chú trọng và tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng ở đơn vị, địa phương. Đồng thời bồi dưỡng, chọn lọc những mô hình mới, điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc giới thiệu về tỉnh biểu dương, tôn vinh, nhân rộng toàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội. Khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt 60% trở lên đối với hình thức khen thưởng cấp tỉnh; đạt 25% trở lên đối với hình thức khen thưởng từ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

V. Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích