Thực hiện tốt mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

02/07/2014 - 08:21

Thực hiện Thông báo kết luận số 120-TB/HU của Huyện ủy Chợ Lách, xã Hưng Khánh Trung B được chọn làm thí điểm thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Huyện ủy, các phòng ban chuyên môn cùng với sự nỗ lực của lãnh đạo cán bộ, công chức và nhân dân, xã Hưng Khánh Trung B đã thực hiện tương đối tốt chủ trương trên và bước đầu đạt một số kết quả. Trong nhiều năm qua, xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện tốt công tác tổ chức, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, giúp bộ máy hoạt động có hiệu quả. Xã đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong cán bộ, công chức địa phương. Công tác rà soát, bố trí, phân công các chức danh công chức, cán bộ không chuyên trách được thực hiện kịp thời; từ đó đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, đem lại hiệu quả trong việc thực hiện thí điểm.

Đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Qua thời gian thực hiện chủ trương trên, cho thấy mô hình này có nhiều thuận lợi. Thứ nhất là các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Thứ hai là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có tập trung, nhất quán, chặt chẽ hơn và khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp; vừa tranh thủ được ý kiến của cấp ủy, Ban Thường vụ để đưa ra các phương hướng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mô hình đã góp phần nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự chủ động trong giải quyết công việc, giảm bớt một số thủ tục báo cáo, xin ý kiến, chờ chủ trương và giảm được những cuộc họp không cần thiết. Với vai trò Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, người đứng đầu có thể vừa phát biểu chỉ đạo, vừa kết luận và triển khai thực hiện, giảm đi một số công đoạn trong phát biểu tại hội nghị hay cuộc họp; khắc phục được tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa cấp ủy và chính quyền, giữa tập thể và cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện mô hình này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: công việc của chính quyền cơ sở thường rất nhiều, có khi không chủ động được, nếu người đứng đầu không sắp xếp công việc cho khoa học, hợp lý; không bố trí công việc phù hợp thì dễ rơi vào giải quyết sự vụ, thiếu tập trung vào công việc trọng tâm. Từ đây, Đảng ủy xã cũng rút ra một số kinh nghiệm để triển khai thực hiện chủ trương trên tốt hơn trong thời gian tới. Đó là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có năng lực, có trình độ, nhất là Phó Bí thư phụ trách công tác Đảng, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra để giúp cho Bí thư giải quyết thường xuyên về công tác Đảng. Các Phó chủ tịch UBND, đội ngũ công chức tích cực hoạt động giúp Chủ tịch trong quản lý, điều hành về phía Nhà nước. Phải giữ vững chế độ sinh hoạt, giao ban, hội ý, báo cáo xin ý kiến tập thể và ý kiến cấp trên vì khi quyền lực tập trung vào một người dễ dẫn đến chủ quan, tự mãn, không rành mạch khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ.  

Với những thuận lợi và kết quả đạt được, tin rằng xã Hưng Khánh Trung B sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện tốt mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã trong nhiệm kỳ tiếp theo.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN