Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27/06/2022 - 05:31

BDK - Sau khi tiếp nhận Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm đã cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai, thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khen thưởng các cá nhân điển hình và đạt giải cuộc thi viết về học tập và làm theo Bác. Ảnh: Huỳnh Lâm

Khen thưởng các cá nhân điển hình và đạt giải cuộc thi viết về học tập và làm theo Bác. Ảnh: Huỳnh Lâm

Nâng cao nhận thức

Theo Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và tất yếu của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gần nhất là Kết luận số 01-KL/TW về nội dung này.

 Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại địa phương, cơ quan, đơn vị (hoàn thành trong tháng 8-2021). 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện việc triển khai. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể đã lồng ghép triển khai cho đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng các hình thức như: gửi văn bản giấy, qua Zalo, Gmail, Facebook, hệ thống truyền thanh xã...

 Qua đó, đã nâng cao nhận thức của các cấp về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển huyện Giồng Trôm, tạo sự thống nhất hành động, “Đồng thuận - Sáng tạo” quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ các cấp, NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội XIII của Đảng.

Huyện đã triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự làm theo.

Biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu

Nhằm lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện đã tổ chức cuộc thi viết về “Gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, thu hút 184 tác phẩm dự thi. Trong đó, có nhiều đơn vị tham gia, với số lượng bài dự thi nhiều như Đảng ủy các xã: Thuận Điền, Lương Hòa, Lương Quới, Hưng Phong, Tân Thanh, thị trấn Giồng Trôm, Công an huyện, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Chi bộ Kiểm tra - Thanh tra huyện...

Thông qua việc tìm hiểu, viết về gương người thật, việc thật với những việc làm thiết thực, cụ thể đã phát hiện nhiều điển hình trong cuộc sống đời thường, bình dị nhưng có việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp. Các tấm gương tạo nên sức ảnh hưởng, lan tỏa trong cuộc sống cộng đồng, khơi gợi tình cảm, ý thức trách nhiệm và truyền cảm hứng trong việc nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn huyện. Huyện cũng đã tổ chức họp mặt gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh đánh giá cao Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan giúp việc cho Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực để tuyên truyền về kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, thiết thực hơn, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới, bài học hay, toàn huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa, con người Việt Nam.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, trong nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội”.

(Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh)

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN