Tiếp tục đổi mới, nâng cao và phát triển kinh tế tập thể

27/09/2023 - 05:42

BDK - Hợp tác xã (HTX) đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thông qua hoạt động của HTX, một bộ phận người dân được tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức về mọi mặt, tính dân chủ được phát huy.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Nâng cao số lượng và chất lượng

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.142 tổ hợp tác (THT) với 21.249 thành viên. Trong đó có 982 THT đang hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Các THT tập trung triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên kết với các doanh nghiệp, công ty lớn để tìm đầu vào và cung cấp đầu ra cho sản phẩm của thành viên. Ước đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 1.189 THT với 21.394 thành viên, doanh thu bình quân 220 triệu đồng/THT/năm, lãi bình quân 34 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, tỉnh hiện có 162 HTX đang hoạt động và chuẩn bị hoạt động, tổng vốn điều lệ của các HTX là 319,92 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động dao động từ 5,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng. Ước đến cuối năm, toàn tỉnh có 191 HTX với 49.031 thành viên và 3.610 lao động thường xuyên. Doanh thu bình quân HTX đạt 1,985 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 92 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 75 triệu đồng/năm.

Về lĩnh vực nông nghiệp, hiện có 124 HTX đang hoạt động. Một số HTX nông nghiệp mới thành lập có liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết, phương án, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Doanh thu bình quân HTX đạt 372 triệu đồng/năm, lãi bình quân 60 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 4 triệu đồng/người/tháng.

Lĩnh vực thủy sản, hiện có 9 HTX đang hoạt động, vốn điều lệ đăng ký 7.957 triệu đồng. Tổng số lao động thường xuyên là 518 người. Các HTX quản lý, khai thác nghêu, do thời tiết thuận lợi, sản lượng khai thác nhiều. Doanh thu bình quân HTX đạt 8.580 triệu đồng/năm, lãi bình quân 336 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 8 triệu đồng/người/tháng.

Định hướng thời gian tới

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, chính sách tiếp cận vốn, chính sách hỗ trợ củng cố, thành lập mới và hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại HTX, chuyển đổi số trong HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, rà soát tình hình hoạt động của các HTX để củng cố lại hoạt động theo quy định của Luật HTX và pháp luật liên quan. Phối hợp giải thể các HTX hoạt động hình thức, kém hiệu quả, ngừng hoạt động và đẩy mạnh rà soát, lựa chọn một số HTX hoạt động hiệu quả để định hướng thành lập Liên hiệp HTX chung ngành nghề, lĩnh vực.

Ngoài ra, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, trong đó đa dạng hóa các khâu dịch vụ, chú trọng đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và kết nối tiêu thụ ổn định. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ, chính sách ưu đãi cho đối tượng HTX, nhất là HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, trong đó đa dạng hóa các khâu dịch vụ, chú trọng sản xuất hàng hóa, đưa giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.

Hỗ trợ, vận động các HTX, THT trong ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, chủ động chuyển đổi hình thức bán hàng trực tiếp sang trực tuyến; đẩy mạnh xúc tiến thương mại nước ngoài, để tìm đầu ra xuất khẩu, tạo thị trường ổn định phát triển kinh tế tập thể và các HTX trong tỉnh, phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm đi đôi với hỗ trợ xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng phương án hoạt động đảm bảo chất lượng, thống nhất cao trong nội bộ thành viên trước khi tổ chức thành lập.

Đồng thời, tạo điều kiện cho HTX tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi số, theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 3-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Bài, ảnh: Minh Triết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN