Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác tuyên giáo trong tình hình mới

31/07/2011 - 16:15
Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự họp mặt truyền thống. Ảnh: T.Long

Nhằm kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và cũng để tôn vinh các thế hệ đã có nhiều công lao đóng góp cho ngành Tuyên giáo, năm 2000 Bộ Chính trị (khóa VIII) đã định lấy ngày 1-8 (ngày Ban Cổ động Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” vào năm 1930) làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng – Văn hoá. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tương- Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư đã quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

 

Công tác tuyên giáo là một trong 3 bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Xét trên phạm vi toàn xã hội, công tác tuyên giáo bao gồm nhiều nội dung phong phú, nhiều hình thức sinh động, phương pháp sáng tạo trên các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, huấn học, giáo dục, y tế… Mục tiêu cơ bản của công tác tuyên giáo là tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh và giá trị con người Việt Nam, khơi dậy và tổ chức các phong trào cách mạng của quần chúng trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 81 năm qua, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng phấn khởi, tự hào vì bất cứ ở giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn hy sinh, gian khổ đến đâu cũng đều phấn đấu vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đối với ngành Tuyên giáo Bến Tre, trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 81 năm qua, đội ngũ làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo bồi dưỡng, đào tạo không ngừng lớn mạnh về số lượng, chất lượng, đồng thời luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của Đảng, của quê hương Bến Tre anh hùng.

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công tác Tuyên giáo năm nay, trong lúc toàn Đảng, toàn dân Bến Tre chúng ta cùng cả nước đang tiến hành đợt sinh hoạt chính trị quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đây cũng là cơ hội để ngành tuyên giáo phát huy hết tinh thần trách nhiệm, năng lực trí tuệ và sáng tạo phương pháp, sớm đưa lý luận của Đảng đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Kỷ niệm là để ôn lại truyền thống quá khứ, không chỉ để tự hào, mà ý nghĩa thiết thực là nhằm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó lên tầm cao mới cho hiện tại và tương lai. Để làm được điều đó, hơn ai hết những người làm công tác tuyên giáo cần phải không ngừng học tập, trau dồi, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, giữ vững mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện nhuần nhuyễn và sáng tạo phương châm công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ mới, theo Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là: “Tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, giáo dục thuyết phục đi đôi với nêu gương”.

Truyền thống càng vẻ vang, trách nhiệm càng nặng nề! Vững lòng tin theo Đảng, dưới ánh sáng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, với tinh thần “Đồng Khởi mới” ngành tuyên giáo Bến Tre nhất định sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vũ Hồng Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN