Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội

01/10/2010 - 08:10
Quân sự, biên phòng, công an thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh (làm việc tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh). Ảnh: T.Long

Ngày 30-9-2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX.

350 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX được triệu tập, chia làm 11 tổ, tham gia thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng; thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII.
Đây là nội dung trong chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Theo Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định triệu tập đại biểu thảo luận văn kiện trước khi diễn ra đại hội vì muốn đại biểu có nhiều thời gian để thảo luận các văn kiện. Tại đại hội, đại biểu chỉ thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN