Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

24/04/2024 - 13:02

BDK.VN - Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 đã đề ra mục đích, yêu cầu: Thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác bình đẳng giới tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5-1-2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục vận động xã hội, nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kế hoạch gồm các nội dung: Triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật. Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Triển khai Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Tổ chức triển khai các chương trình, đề án, nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các chương trình, đề án liên quan. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thực hiện bình đẳng giới.

Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách của sở, ngành và các huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành; các chương trình, dự án, đề án có liên quan khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, sử dụng kinh phí từ nguồn huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng phối hợp thực hiện.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Tìm hiểu Smoovy cho phụ nữ