Triển khai thực hiện Nghị định số 60 của Chính phủ Quy định về hoạt động in

06/08/2014 - 07:18

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2014 Quy định về hoạt động in, gồm có 3 chương và 33 điều. Nghị định này thay thế Nghị định số 105/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; Nghị định số 72/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009 và Nghị định số 105/2007 về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Nghị định số 60 đã quy định rõ hơn đối với hoạt động của cơ sở in từ khâu nhận chế bản, in, gia công sau in; việc chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài và hoạt động hợp tác của các cơ sở in. Nghị định cũng quy định đối với cơ sở dịch vụ photocopy; công tác quản lý nhập khẩu và quản lý sử dụng thiết bị in.

Tại Điều 32 quy định chuyển tiếp, Nghị định 60 quy định rõ:

- Đối với cơ sở in có giấy phép hoạt động in phải làm thủ tục đề nghị cấp lại phép chậm nhất là ngày 1-11-2015;

- Đối với cơ sở in không thuộc loại phải có giấy phép hoạt động in và cơ sở dịch vụ photocopy phải hoàn thành việc đăng ký, khai báo hoạt động chậm nhất là ngày 1-11-2015;

Đặc biệt, Nghị định quy định: đối với cơ sở in trong khu dân cư trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành phải di dời ra ngoài khu dân cư trước năm 2025.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2014.

Bá Tòng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích