Trung đoàn 895 nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

09/09/2022 - 05:42

BDK - Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 895 đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ cho cán bộ, giáo viên, học viên, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo một cách toàn diện, trong đó có giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN).

Đại diện lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ sở, ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2022 tặng quà lưu niệm cho Ban Chỉ huy Trung đoàn 895. Ảnh: Bùi Linh

Đại diện lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ sở, ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2022 tặng quà lưu niệm cho Ban Chỉ huy Trung đoàn 895. Ảnh: Bùi Linh

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Năm 2022, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh giao cho Trung đoàn tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 là cán bộ sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện; cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn, với tổng số 116/120 đồng chí tham gia, đạt bình quân 96,7% và 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc quân hàm trung tá, thiếu tá (Quân sự, Biên phòng). Quân số tham gia 51/51, đạt 100%. Kiểm tra đánh giá kết quả sau thời gian tập huấn 100% đạt khá, giỏi, đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Thông qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trước hết, Trung đoàn tăng cường quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về giáo dục QP-AN, trọng tâm là Luật Giáo dục QP-AN, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, ngày 25-2-2014 của Chính phủ về quy định thi hành Luật Giáo dục QP-AN, Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30-12-2020 của Bộ Quốc phòng... Đồng thời, đưa nhiệm vụ giáo dục QP-AN vào nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, thường kỳ, với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ trì. Trung đoàn chủ động phối hợp với Ban Dân quân, Phòng Tham mưu và Ban CHQS, cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN các huyện, thành phố, rà soát số lượng đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 3, từ đó làm tham mưu cơ quan Thường trực xây dựng kế hoạch trình Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh quyết định mở các lớp.

Nâng chất công tác giảng dạy

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác này, Trung đoàn sơ kết, tổng kết gắn với thu thập thông tin phản hồi từ học viên, nhất là ý kiến của cán bộ địa phương sau khi được bồi dưỡng; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém; phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời. Chủ động nghiên cứu, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN sát đúng cho từng đối tượng, bảo đảm cho công tác bồi dưỡng giáo dục QP-AN ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP-AN.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục QP-AN; duy trì nền nếp bồi dưỡng tại chỗ, bảo đảm cập nhật kiến thức, phù hợp với sự thay đổi, bổ sung nội dung, chương trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giáo dục QP-AN. Bên cạnh đó, trước mỗi khóa học, căn cứ vào đối tượng học viên và nội dung, chương trình, Trung đoàn làm tham mưu cho cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN phân công báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn, phân công biên soạn giáo án thông qua và phê duyệt; chọn chuyên đề mời cán bộ lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trên địa bàn giảng dạy hoặc thông tin một số chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội và QP-AN của địa phương, đất nước.

Phân công nội dung bài giảng phù hợp cho cán bộ Trung đoàn chuẩn bị; tổ chức giảng thử, thực luyện chặt chẽ. Để giáo viên hiểu sâu rộng chuyên đề được đảm nhiệm và tăng khả năng truyền đạt kiến thức cho người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều, tăng tính đối thoại. Qua đó, rèn luyện cho người học năng lực tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành và thông qua thực hành để tiếp thu lý thuyết; yêu cầu giáo viên căn cứ vào hướng dẫn của trên và tình hình cụ thể công tác quốc phòng, quân sự địa phương để cập nhật nội dung, chương trình sát với sự phát triển đường lối, quan điểm của Đảng về QP-AN, chức trách của người học. Tăng cường lượng thông tin, kinh nghiệm, những nghiên cứu sâu về sự vận dụng khác nhau trong thực tế; những phân tích đa chiều; những vấn đề mới, nhạy cảm…

Nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN là một việc làm đúng đắn và rất có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng mới, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này càng trở nên cấp thiết.

Trung tá Trần Văn Phương

(Trung đoàn trưởng Trung đoàn 895)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN