Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

05/12/2021 - 20:17

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7752 về việc triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới (BĐG) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo kế hoạch, hàng năm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về BĐG ít nhất 2 cuộc. Đến năm 2025 đạt 100% sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hàng năm.

Phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về BĐG của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm. Đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông. Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về BĐG trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, 3 nhiệm vụ hàng đầu: Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác BĐG cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về BĐG; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì thực hiện các nội dung như hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của chương trình.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN